کارگردان ستایش

  • کارگردان «ستایش»:

    سعید سلطانی، کارگردان ستایش در واکنش به انتقادها از این سریال تاکید کرد اثری که ۸۵ میلیون مخاطب دارد برای نقدش باید از فرمول دیگری استفاده شود.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر