گزارش مرکز آمار نشان می دهد:

تورم 17 خوراکی حداقل دو برابر شد/رکورددار ارزانی در بهمن

کدخبر: 396447
اقتصادنیوز : در بهمن ماه امسال تورم خوراکی 17 کالا بالاتر از 100 درصد بوده است. در میان این کالا ها خیار ،موز و بادمجان بیشترین گرانی را به ثبت رسانده اند. این در حالی است که پیاز و گوجه فرنگی تنها کالاهایی بوده اند که در این ماه ارزان شده اند

به گزارش اقتصادنیوز، کارنامه مرکز آمار از وضع قیمتی خوراکی ها رکورد دارهای گرانی در ماه بهمن نسبت به ماه قبل خودرا اقلام خیار و موز معرفی کرده است. اما به طور کلی  وضع گرانی در این ماه به حدی بوده که تورم نقطه به نقطه  17 قلم کالای خوراکی بالاتر از 100 درصد به ثبت رسیده است. 

تورم

رکوردهای تورمی در قاب ماهانه قیمت‌های بهمن

درمیان آمار گرانی ثبت شده در ماه بهمن، قیمت خیار با 47.4 درصد افزایش نسبت به ماه قبل بیشترین تورم ماهانه را در میان اقلام خوراکی داشته است.نرخ تورم ماهانه این میوه در دی ماه نیز در محدوده 15.6 درصد بوده وجزو رکورد دارها در گرانی به حساب می آمده است.

درجات بعدی گرانی در این ماه به بادمجان وموز تعلق داشته است. سومین کالای گران در خوراکی ها موز بوده که میزان آن در حد 33 درصد بوده است این در حالی است که در ماه قبل این متغیر با 21.1 درصد افزایش قیمت، رکورد دار گرانی ماهانه در میان کالاهای خوراکی محسوب می شده است.

در مقابل تنهاخوراکی هایی که در این ماه نسبت به ماه قبل ارزانی بیشتری را به ثبت رسانده اند پیاز و گوجه فرنگی بوده است. پیاز با 14.5 درصدکاهش نسبت به ماه قبل و گوجه فرنگی با 8.6 درصد افت ماهانه،تنها رکورد دارهای ارزانی در این ماه هستند.

تورم

مقایسه نقطه به نقطه

مقایسه وضعیت قیمت‌های هر کالا در یک ماه با موقعیت مشابه خود در ماه گذشته نشاندهنده تورم نقطه به نقطه آن در ماه مورد بررسی است. 

در این مقایسه مشاهده می شود خوراکی هایی نظیر خیار، موز، پرتقال هویج فرنگی، لپه و.. بالاترین درجه را در تورم نقطه به نقطه قیمتی خود ثبت کرده اند. 

درهمین خصوص قیمت خیار با تورمی حدودا 200 درصدی دراین ماه تقریبا سه برابر قیمت خود نسبت به بهمن سال گذشته بوده است. 

بررسی آمار و ارقام نشان میدهد که تورم 17 کالای خوراکی در میان 53 کالای عنوان شده در گزارش مرکز آمار،  بالای 100 درصد بوده و به بیان دیگر حداقل قیمت شان دوبرابر شده است.

براساس آنچه در گزارش مرکز آمار مشاهده می شود پیاز تنها کالایی است که‌ تورم نقطه به نقطه آن منفی بوده و رکورد ارزانی را در این ماه ثبت کرده است.

بررسی خوراک های ارزان و گران در یازده ماه سپری شده از سال 99 نشان دهنده جهت گیری قیمتها در این مدت خواهد بود.

تورم

روند خوراکی های ارزان ها وگران در سال 99

خیار، موز و بادمجان در روندهای آماری خود در 11 ماه سپری شده در این دوره همواره در دسته گرانترین خوراکی ها بوده اند.

رفتار ی که میوه خیار در گرانی خود ثبت کرده در ماه های گذشته نشان می دهد که این کالا باوجود افت وخیزهای قیمتی خود اما غالبا جزو دسته گرانتر ها بوده است. در این میان در دوماه شهریور و بهمن گرانترین رکورد این میوه به ثبت رسیده است. در تمام این مدت تنها در ماه مهر قیمت این کالا دچار افت گرانی شده و پس از آن بازهم به روند افزایش قیمت خود ادامه داده است.

این در حالی است که گرانی در بادمجان با روندی نوسانی همراه بوده است. یعنی یک ماه قبم این کالا با گرانی بسیار همراه بوده و ماه دیگر کمی ارزانتر. یا این وجود محور نوسانات در این میوه همواره در حال افزایش بوده است.

تورم

دوکالای گران دیگر در مقایسه ماهانه قیمت ها موز وروغن نبالتی بوده است. بررسی آمارها نشان میدهد که قیمت موز تنها در تیر ماه یک ارزانی بی سابقه را ثبت کرده و پس از آن تقریبا روندی افزایشی داشته است.

نکته قابل توجه در روند قیمتی روغن نباتی  آن است که شاید تورم این کالا در بهمن درحد گرانی خوراکی های دیگر نبوده اما قیمت آن از ابتدای سال به صورت ماهانه افزایش پیدا می کرده و تا آبان ماه این روند، اکیدا صعودی بوده است. پس از آن با کاهشی دوماهه در دی ماه کمی ازحد گرانی آن کاسته شده اما اپس از آن دوباره در بهمن به گرانی دیگری منجر شده است.

و اما دو کالایی که در این ماه ها غالبا دردسته های ارزانی بوده اند پیاز و گوجه فرنگی است. تورم این دو متغیر در تمام ماه های سال کوچکتر از صفر بوده و تنهادر ماه آبان بیشترین حد تورمی آنها ثبت شده است. در بهمن ماه نیز روند قیمتها نشان دهنده  ارزانی این دو کالا در میان 53 کالای مورد بررسی دیگر بوده است

تورم

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما