ترکیه در پی تجارت 5 میلیارد دلاری با پاکستان

کدخبر: ۵۳۶۳۰۴
اکوایران: ترکیـه اخیـرا اعـلام کـرده ایـن کشـور می کوشـد تجـارت خود را بـا پاکسـتان افزایش دهد و حداقـل به 5 میلیـارد دلار طـی دو تـا سـه سـال آینـده برساند، ترکیه اعلام کرده هـر دو کشـور از پتانسـیل قابـل توجهـی بـرای گسـترش تجـارت برخوردارند.
ترکیه در پی تجارت 5 میلیارد دلاری با پاکستان

احسان مصطفی یرداکل سفیر ترکیه در اسلام آباد از پاکسـتان خواسـت تـا سیسـتم راه  آهـن خـود را ارتقـا دهـد تـا بـا شـبکه ریلـی ترکیـه سـازگار شـود و تجـارت از طریـق راه آهـن توسـعه یابـد. سفیر ترکیه در اسلام آباد براین نکته نیز تاکید کرده که تجــارت از طریــق جــادهای بــه دلیــل قیمــت پاییــن نفــت در ایــران میتوانــد ارزانتــر باشـد.

سـفیر ترکیـه تشـکیل کمیتـه ای متشـکل از همـه ذینفعـان از هـر دو طـرف را بـرای بحـث در مـورد گزینه‌هـا و روش‌هـای ارتقـای تجـارت از طریـق خطـوط راه آهـن و جـاده پیشـنهاد کـرده است. براساس گزارش پایش تحولات تجارت جهانی اتاق ایران، احسان مصطفی یرداکل تاکیـد کـرد: ترکیـه در حـال تولیـد خودروهـای برقـی اسـت و مـی توانـد در ایـن بخـش بـا پاکسـتان همـکاری کنـد. مقامـات پاکسـتانی نیـز اعـلام کردند علیرغـم روابـط بسـیار صمیمانـه، تجـارت پاکسـتان و ترکیـه بـه زیـر یـک میلیـارد دلار رسـیده اسـت کـه دلگـرم کننده نیسـت و هـر دو کشـور بایـد شـرایط بخـش خصوصـی خـود را بـرای بهبـود تجـارت تسـهیل کننـد. از منظـر مقامـات پاکسـتانی حمـل و نقـل کالا بیـن پاکسـتان و ترکیـه بیـش از 30 روز طـول می‌کشـد و بـرای کاهـش زمـان حمـل و نقـل نیـاز بـه توسـعه یـک شـبکه راه آهـن و جـادهای کارآمـد وجـود دارد.

 ایـران حلقـه وصـل ترکیـه و پاکسـتان محسـوب مـی شـود و خـط ریلـی اسـام آبـاد- تهـران- اسـتانبول سال‌هاسـت مطــرح شــده اســت. کوشــش ایــن دو کشــور بــرای توســعه روابــط بــرای ایــران بــه عنــوان حلقــه وصــل از منظــر ترانزیتــی می‌توانــد واجــد اهمیــت باشــد. توســعه گفتگوهــای ســه جانبــه بــر محــور روابــط تجــاری میــان پاکســتان ترکیــه و ایــران می‌توانــد مســیر گســترش روابــط را تســهیل کنـد.

 

تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید