کدخبر: ۱۹۲۲۸۹ لینک کوتاه

تورم تولیدکننده تابستان ۹.۱ درصد اعلام شد

ایسنا گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل تابستان ١٣٩٦ بر مبنای سال پایه ١٣٩٠ نشان می‌دهد تورم تولیدکننده فصل تابستان سال جاری ۹.۱ درصد، تورم تولیدکننده بخش کشاورزی معادل ۷.۳ درصد، تورم تولیدکننده بخش معدن معادل ۶.۳ درصد و تورم تولیدکننده بخش صنعت معادل ۱۰.۲ درصد بوده است.

 شاخص قیمت تولیدکننده- (PPI)Producer Price Index - معیاری برای اندازه­‌گیری تغییرات در میانگین قیمت دریافت شده توسط  تولیدکنندگان، به ازای تولید کالا و خدمات در داخل کشور، نسبت به یک دوره زمانی معین (سال پایه) است. در حقیقت، شاخص قیمت تولیدکننده ‌روند تغییرات میانگین قیمت کالاها و خدمات تولید شده در داخل کشور را از دیدگاه تولید­کنندگان نشان می­‌دهد. این شاخص یکی از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی دولت­ها است و تأثیر قابل ‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاست­مداران خواهد داشت.

در طرحی که مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت تولیدکننده، به تفکیک بخش­های مختلف اقتصادی انجام داده، آمده است: شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل تابستان ١٣٩٦، به عدد ۲۲۸.۹ رسیده است که نسبت به شاخص فصل قبل ٢.٩ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل  ١٠.٨ درصد افزایش داشته ­است.

درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۹.۱ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال جاری (۷.۵  درصد) افزایش داشته ­است.

همچنین شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل تابستان ١٣٩٦، با ۳.۳ درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل ۲۵۳.۸ به عدد ۲۴۵.۳ رسیده است. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹.۲  درصد افزایش نشان می­‌دهد.

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۷.۳ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال جاری شش درصد افزایش داشته ­است.

شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن، در فصل تابستان ١٣٩٦، با ۱.۶ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل ۲۱۸.۶ و  ۱۱.۵ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل ۱۹۹.۱ به عدد ۲۲۲ رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۶.۳  درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٦ (۲.۷ درصد) افزایش داشته ­است.

شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت، در فصل تابستان ١٣٩٦، با ۵.۹ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل ۲۱۰.۳ به عدد ۲۲۲.۸ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل ۱۳.۱ درصد افزایش نشان می­‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۱۰.۲ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال جاری (۷.۴ درصد) افزایش داشته ­است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل تابستان ١٣٩٦، با ۷.۳ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل ۱۲۲.۷ به عدد ۱۳۱.۷ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۴ درصد کاهش نشان می­‌دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۲.۵ درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٦(منفی ۲.۷ درصد) افزایش داشته ­است.

 شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل تابستان ١٣٩٦، با ۱.۶ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۳۴.۳) به عدد ۲۳۸.۲ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۴ درصد افزایش نشان می­‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۸.۵ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٦ (۸.۷ درصد) کاهش ناچیزی داشته ­است