آگهی فراخوان پیمانکاران

کدخبر: ۶۳۱۰۷۹
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه تکمیل عملیات اجرایی ساختمان سپاه حفاظت فرودگاه مهرآباد بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای فشرده همراه با ارزیابی کیفی به شماره 2002001010000091 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
آگهی فراخوان پیمانکاران

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران  و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل  ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 1. شرکتها باید حداقل دارای گواهینامه صلاحیت (رتبه بندی) در پایه 3 ساختمان و ابنیه و 4 تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند.

 2. برآورد پروژه بر اساس فهارس بهای پایه سال 1402 به مبلغ 654,866,463,493 (ششصد و پنجاه و چهار میلیارد و هشتصد و شصت و شش میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار و چهارصدو نود و سه) ریال می باشد.

 3. مدت اجرای پروژه 18 ماه و مدت تضمین 24 ماه می باشد.

 4. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بر اساس آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659ﻫ مورخ 22/9/94، به مبلغ 21,797,330,000 (بیست و یک میلیارد و هفتصد و نود و هفت میلیون و سیصد و سی هزار) ریال می باشد.

 5. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه، مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت، مهلت زمانی ارسال پیشنهاد و زمان بازگشایی پاکتها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اعلام می گردد.

 6. شرکتها جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن 81961-021 مهندسین مشاور موننکو ایران حاصل نمایند.

 7. آدرس کارفرما جهت ارائه فیزیکی پاکتهای "الف"، تهران- فرودگاه مهرآباد- خیابان معراج- ساختمان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران - طبقه چهارم- اداره کل عمران وتوسعه فرودگاهها، تلفن63148579 و 63148551 -021 می باشد.

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

معاونت عملیات فرودگاهی- اداره کل عمران و توسعه فرودگاهها

شناسه آگهی 1674983 میم الف 4641

اخبار روز سایر رسانه ها
  تیتر یک
  کارگزاری مفید