طوفان قرمز در شهر ورزنه اصفهان

اقتصاد نیوز : عصر امروز طوفان شن در شهر ورزنه اضفهان آسمان این شهر را سرخ کرد .