قبرستان میلیاردهاری ایرانی/فیلم

فردی در توئیتر فیلمی را از لواسان تهران منتشر کرده و مدعی شده است که قبرستان افراد متمول تهرانی است.

منبع: توئیتر @A_bagheri_