ستاد ۴ ساله ترامپ در تهران

اقتصادنیوز : چه کسانی دیروز و امروز در ایران در حمایت از پیروزی ترامپ سخن گفتند؟