کدخبر: ۳۶۳۴۹۶ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

جدول دروس شبکه آموزش تلویزیونی روز شنبه ۵ مهر ماه اعلام شد

اقتصاد نیوز : روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه، جدول دروس شبکه آموزش تلویزیونی روز شنبه ۵ مهر ماه سال جاری را به به شرح ذیل اعلام کرد.

** روز شنبه  ۵ مهر

شبکه ‌آموز ش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت ٨  تا ٨:٣٠ استاندارد نقاشی چهره - پایه ۱۱- رشته چهره سازی- شاخه کار ودانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه  - پایه   ۱۰ - درس طراحی دوخت - شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ٩ تا ٩:٣٠  مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده - پایه  ١٢ -رشته مدیریت خانواده - شاخه کار ودانش

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ الزامات محیط کار - پایه   ١٠- مشترک شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠نوآوری و کارآفرینی- پایه١١- مشترک شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

        

** پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش  پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه  دوم 

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ علوم تجربی و تفکر  پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم  

ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ فارسی و نگارش پایه پنجم  

ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم 

**متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ نگارش -نقشه نوشتن   پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ نگارش -طراحی و نقشه ذهنی    پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ نگارش - ذهن نظامند و پرورده  پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :آموزش مجازی- چرخه تدریس مجازی قسمت دوم (آموزش معلمان)

** متوسطه دوم  :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۳ پایه١٢- رشته  علوم تجربی     

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ فیزیک ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠تا٢:٢۵  فیزیک ٢ پایه یازدهم  رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠  فیزیک ٢ پایه یازدهم  رشته علوم تجربی

** شنبه۵ مهرشبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸ درس ریاضی آمار۱پایه۱۰  رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۱:۱۵درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها .

ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

...............................

شنبه  ۵ مهر شبکه قران و معارف اسلامی.

ساعت۱۵درس علوم ومعارف قرانی۱ پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته تجربی وریاضی.

ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرانی۳پایه ۱۲رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران پایه۷متوسطه دوره اول.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند