شکست در چهره و طرز برخورد ترامپ نمایان شد!+ فیلم

خبرنگار: آیا شما بازنده شدید؟

حضار: بله از راه رفتنش معلومه