خبرهای خوش سخنگوی دولت از خرید واکسن کرونا+ فیلم

سخنگوی دولت: دولت خریدهای اطمینان بخش در خصوص واکسن انجام داده است.