مزایده و مناقصه / خرید ترانسفورماتور

کدخبر: 169872
شرکت توزیع نیروی برق اهواز در نظر دارد ترانسفورماتورهای مورد نیاز خود را به شرح اسناد از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

شرکت توزیع نیروی برق اهواز در نظر دارد ترانسفورماتورهای مورد نیاز خود را به شرح اسناد از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

-میزان سپرده شرکت در مناقصه به شرح اسناد می‌باشد، که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر، چک تضمین شده بانکی و یا وجه نقد به حساب بانک تجارت

شعبه شهید چمران به شماره 1028040020 بنام شرکت توزیع نیروی برق اهواز به مناقصه‌گزار تسلیم گردد.

-زمان و محل و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ درج آخرین آگهی بمدت 5 روز با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000ریال به حساب بانک صادرات

شعبه فلکه اول کیانپارس به شماره 2195122223009 به آدرسهای زیر مراجعه نمایند:

-پایگاه اینترنتی شرکت توزیع برق اهواز:WWW.AEPDCO.IR

-پایگاه اینترنتی توانیر :WWW.TAVANIR.ORG.IR

-پایگاه اینترنتی ملی اطلاع رسانی مناقصات www.iets.mporg.ir

- تلفن تماس : 06134490700 داخلی 3055

- آخرین مهلت و محل تحویل و بازگشایی پاکات: حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 20/03/1396 به دبیرخانه مرکزی شرکت: اهواز- بلوار پاسداران جنب شهرک

صنعتی تسلیم گردد. بازگشایی راس ساعت 14:00مورخ 21/03/96 می‌باشد.

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما