گزارشی از CNBC؛

اموال چین در آمریکا چقدر است؟

اقتصادنیوز؛ CNBC در گزارشی به بررسی میزان سرمایه گذاری چینی ها در آمریکا کرده است. در این گزارش، نام افراد و شرکت های بزرگی از چین به چشم می خورد که سرمایه های خود را به آمریکا سرازیر کرده و بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور را تحت کنترل گرفته اند. این موضوع نگرانی های امنیتی را نیز در آمریکا به وجود آورده است./ انتخاب