در برنامه «بدون توقف»؛

توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره سوت‌بلبلی