اقتصادنیوز: محسن هاشمی رئیس شورای شهر پایتخت در روزهای اخیر میهمان علی ضیا در سیما بود.