رئیس قوه قضائیه:

اول باید ادله جمع شود بعد بازداشت کنید، نه اینکه بازداشت کنید تا ادله جمع شود +فیلم

اقتصادنیوز؛ ابراهیم رئیسی، در گردهمایی قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: بازداشت افراد به منظور جمع آوری ادله اشتباه است؛ ابتدا باید ادله را جمع آوری و سپس در صورت ضرورت حکم دستگیری صادر کنید.