آخرین اخبار بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی

  • در هفته منتهی به ۲۵ بهمن ماه سی و نهمین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی برگزار شد. طی آن تنها مشارکت در خرید اوراق از سوی بورسی ها بوده و بانک ها برای دومین هفته متوالی هیچ اوراقی را ازدولت خریداری نکرده اند.

  • در هفته منتهی به ۱۱ بهمن ماه وضعیت بازار اولیه از صفر خارج شده و در آن ۳۸۰ میلیارد تومان از کسری بودجه دولت تامین شد. با این حال مقایسه های آماری حاکی از تداوم رکود این بازار بوده است.

  • در هفته منتهی به ۲۰ آذر ماه درآمد دولت از بازار اولیه اوراق بدهی دولتی برابر با صفر بوده و هیچ درآمدی در این هفته به ثبت نرسیده است. در نهایت حجم کل اوراق فرخته شده در سال جاری تاکنون در مرز ۶۶ همت ثابت مانده و تغییری را ثبت نکرده است.

  • روند خرید و فروش اوراق بدهی دولتی، در سال جاری نشان می دهد در این مدت ۶۵ همت اوراق بدهی به فروش رسیده است. طبق آمارها سهم بانک ها تا پایان پاییز ۳۳ درصد و سهم بورسی ها ۶۷ درصد بوده است.

  • اقتصادنیوز: سومین صفر دولت در بازار اولیه به ثبت رسید. در این بازار که دولت برای تامین کسری بودجه به مشتریان خود اوراق می فروشد، درهفته منتهی به ۲۲ آذرماه نتوانست هیچ معامله ای را ثبت نکرد.

  • اقتصادنیوز: در مرحله بیست و یکم حراج اوراق بدهی دولتی در سال جاری، مجموعا ۱۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شده که کمترین سطح این شاخص در سال جاری بوده است. بررسی ها در این هفته نشان می دهد تمام اوراق این هفته را بورسی ها خریداری کرده اند.

  • در هفته دوم مهر ماه با وجود رشد خرید اوراق از دولت اما همچنان برای دومین هفته متوالی در قیاس با هفته های قبل سطح پایینی قلمداد می شود. این سطح تقریبا برابر با ۲۳۰ میلیارد تومان بوده و از هفته قبل خود بالاتر آمد. برخی معتقدند فروش بیشتر اوراق در این بازار می تواند برای بازار اولیه مفید تر باشد.

  • اقتصادنیوز: حجم خرید اوراق بدهی در هفته اخیر با کاهشی قابل توجه به هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید. این کاهش با وجود نرخ سود بالای اوراق عرضه شده در بازار اولیه بوده که در دامنه ۲۱.۵۹ تا ۲۲.۳ درصد قرار داشته است.

  • اقتصادنیوز: در مرحله پانزدهم حراج اوراق بدهی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار فروخته شد. طبق آمارها باوجود آن که کاهشی ۳۷ درصدی در این معاملات رخ داده اما هنوز سطح فروش اوراق در مراحل بالایی قرار داشته است.

  • اقتصادنیوز: حجم معاملات در بازار اولیه در کف دو ماهه قرار گرفت. در این بازار به طور کلی تقریبا ۸۲۹ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده که کمترین میزان این معاملات در بازار اولیه بوده است. بررسی ها نشان می دهد سهم بانک ها در این بازار صفر بوده است.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی