آخرین اخبار نرخ سود اوراق بدهی

  • در سال ۱۴۰۰ در مجموع سی وشش مرحله برگزاری بازار باز ۹۰ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروخته شده است. در این میان ۳۰ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان را بانک ها و مابقی را بورسی ها خریداری کرده اند.

  • اقتصادنیوز: بررسی نرخ سود در بازار های مالی در هفته سوم اسفند نشان می دهد نرخ سود بین بانکی به کمترین سطح خود در ۵ ماه اخیر رسیده است. رفتار نرخ سود وام مسکن نیز در این ماه نشاندهنده آن بود که قیمت ها در این بازار کاهش چشمگیری را ثبت کرده اند.

  • اقتصادنیوز: بررسی نرخ سود در بازارهای مالی هفته اخیر نشان از دو رکورد مهم داشته است. نرخ سود در بازار باز برای چهارمین هفته متوالی درکف دوساله ایستاده و در بازار اولیه نرخ سود به کمترین سطح خود در شش ماه اخیر رسید.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی هفته اول اسفند ماه پس از دوماه دوباره افزایشی شده و به ۲۰.۳۳ درصد رسید. این در حالی است که سایر نرخ سود ها در بازارهای مالی در این مقطع روندی کاهشی را از خود بر جای گذاشته یا تغییری نداشته است.

  • اقتصادنیوز: نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی بهمن ماه همچنان روند نزولی خود را ادامه داده و در نهایت به کمترین سطح خود در ۴ ماه اخیر رسید. بررسی سایر نرخ های سود در بازارهای مالی نیز نشان از رکوردزنی های مهم در این مقطع داشته است.

  • در هفته پایانی بهمن ماه دولت توانست با پایین تر آوردن تاریخ سررسید اوراق میزان قابل توجهی اوراق را به مشتریان خود بفروشد. بررسی آمارها نشان می‌دهد این بیشترین میزان فروش هفتگی اوراق در ۵ ماه اخیر بوده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سودبین بانکی پس از کاهش نرخ سود در بازار باز، مسیر نزولی خود را ادامه داده و به کمترین سطح خود در ۴ ماه اخیر رسید. در میان بازارهای مالی نرخ سود در بازار بین بانکی تنها کاهش های هفتگی نرخ سود ها بوده است.

  • اقتصادنیوز: فروش اوراق در هفته سوم بهمن ماه ۱۴۰۰ به رکورد خود در یک ماه گذشته رسید. بررسی سهم بانک ها و بورسی ها نشان می دهد در مجموع ۶۱ درصد اوراق در بازار سرمایه فروخته شده و ۳۹ درصد آن را نهادهای مالی خریداری کرده اند.

  • اقتصادنیوز: بررسی نرخ سود در بازارهای مالی هفته دوم بهمن ماه ۱۴۰۰ نشان می دهد این متغیر تنها در بازار وام مسکن روندی صعودی داشته است. نرخ سود بین بانکی نیز در این مقطع کاهش پیدا کرده ودر کف سه ماهه قرار گرفته است.

  • اقتصادنیوز: در هفته پایانی دی ماه روند نرخ سود دربازارهای مالی بررسی شده و طی آن در مهمترین اتفاق نرخ سود بین بانکی روند نزولی خود را تداوم بخشیده و به کمترین سطح خود در سه ماه اخیر رسید. این اتفاق می تواند در نتیجه سیاستگذاری دولت و بسط بالای پول دربازار باز شکل گرفته باشد.