آخرین اخبار نرخ سود اوراق بدهی دولتی

  • اقتصادنیوز: درهفته پایانی مهر ماه نرخ سود دردو بازار کاهش پیدا کرد. بررسی های آماری نشان می دهد در میان بازار های مالی هفته منتهی به ۲۷ مهر ماه روند نرخ سود موزون در بازار اولیه از رکورد خود در سال جاری فاصله گرفته و بیشترین افت را داشته است.

  • اقتصادنیوز: حجم خرید اوراق بدهی دولتی در هفته چهارم مهر ماه به رکورد دوماهه رسیده و برابر با تقریبا ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسید. بررسی ها نشان می دهد این سطح بالای خرید اوراق بدهی دولتی در این هفته بیش تر از ناحیه خرید اوراق در پذیره نویسی بوده است.

  • اقتصادنیوز: در مرحله بیست و یکم حراج اوراق بدهی دولتی در سال جاری، مجموعا ۱۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شده که کمترین سطح این شاخص در سال جاری بوده است. بررسی ها در این هفته نشان می دهد تمام اوراق این هفته را بورسی ها خریداری کرده اند.

  • در هفته دوم مهر ماه با وجود رشد خرید اوراق از دولت اما همچنان برای دومین هفته متوالی در قیاس با هفته های قبل سطح پایینی قلمداد می شود. این سطح تقریبا برابر با ۲۳۰ میلیارد تومان بوده و از هفته قبل خود بالاتر آمد. برخی معتقدند فروش بیشتر اوراق در این بازار می تواند برای بازار اولیه مفید تر باشد.

  • اقتصادنیوز: معاملات اوراق بدهی دولتی در هفته منتهی به ۲۴ شهریور ماه دوباره بالا گرفته و با افزایش هزار همتی دوباره ارز مرز ۲ همت عبور کرد. امارها نشان می دهد عمده خرید مشتریان در این بازار اوراق با نرخ سود ۲۲ درصد بوده است.

  • اقتصادنیوز: در مرحله پانزدهم حراج اوراق بدهی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار فروخته شد. طبق آمارها باوجود آن که کاهشی ۳۷ درصدی در این معاملات رخ داده اما هنوز سطح فروش اوراق در مراحل بالایی قرار داشته است.

  • اقتصادنیوز: با تغییر روند نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی مرداد ماه نرخ سود در سایر بازار های مالی نیز روندی افزایشی را ثبت کرد. این شاخص در بازار بین بانکی رشدی ۰.۰۵ واحد درصدی داشته و به ۲۰.۶۴ درصد رسید. این در حالی است که در هفته های اخیر سیری نزولی در این شاخص آغاز شده بود.

  • اقتصادنیوز: در هفته سیزدهم حراج اوراق بدهی دولتی رکورد بیشترین حجم معاملات در بازار شکسته شد.همین موضوع موحب شد تا دولت در مجموع سه ماه برگزاری این بازار در سال جاری ۳۰ همت از کسری بودجه را تامین کند.

  • اقتصادنیوز: در هفته سوم مرداد ماه سه رفتار مختلف در بازارهای مالی به ثبت رسید. طبق آمارهای ثبت شده در این خصوص نرخ سود در یک بازار ثابت مانده در یک بازار کاهش پیدا کرده و در بازار سوم مسیری افزایشی را پیموده است. در این میان سهم بازار بین بانکی هم چنان نزولی بوده است.

  • نرخ سود در غالب بازارهای مالی هفته دوم مرداد نزولی بود. بانک مرکزی به منظور اهداف پولی خود نرخ بهره را کنترلی تر کرده و این شاخص را ۰.۵ واحد درصد تنزل داد. در ادامه نرخ سود بازار باز نیز ۱.۵ واحد درصد افت را در این هفته تجربه کرد.