توزیع بسته های حمایتی برای اقشار ضعیف در تعطیلات دو هفته ای+ فیلم

فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا شهر تهران: با توجه به تعطیلی دو هفته ای پیش رو، دولت در اسرع وقت بسته های حمایتی اقتصادی را برای اقشار فرودست مدنظر قرار دهد.