گزارش مرکز آمار از جمعیت شاغل در بخش‌های اقتصادی

تصویر نگران کننده از بازار کار در ایران /جریان چیست؟

کدخبر: 472977
مرکز آمار در تحلیلی به بررسی یک شاخص جدید در بازار کار کرده پرداخته است و تصویری نگران کننده از بازار کار ارائه داده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از  اکوایران، مرکز آمار در تحلیلی به بررسی یک شاخص جدید در بازار کار کرده پرداخته است با نام «جریان». 

نویسنده این گزارش می گوید؛ امروزه اغلب کشورها شاخص­های عمده بیکاری در مقاطع زمانی را محاسبه و اعلام می­کنند. اما جابه­ جایی ­های بازار کار که ممکن است در داخل این مقاطع زمانی رخ ­دهد، در این شاخص ­ها بیان نمی ­شود.

بر اساس این تحلیل، بازار کار به طورکلی با استفاده از آمار جمعیت فعال، سطح اشتغال و نرخ بیکاری مورد مطالعه قرار می گیرد. مقایسه این شاخص ها در زمان های مختلف، تغییرات بازار کار را طی زمان نشان می دهد. اما جابجایی هایی که در داخل این مقاطع زمانی رخ می دهد با این شاخص ها مشخص نمی شود. به منظور آگاهی از جابجایی های داخل مقاطع، آمارهای جریان محاسبه می شود. آمارهای جریان، همه آمارهای ورودی و خروجی نیروی کار و تغییر وضعیت نیروی کار افراد بین دو دوره را ارائه می نماید. بر اساس این آمارها، احتمال­ های انتقال، تغییر اشتغال، شغل­ های ایجاد شده و شغل­ های از بین رفته قابل محاسبه است.

هسته ثبات در بازار کار

بر اساس این تحلیل بیشترین درصد ثبات وضع فعالیت در گروه مردان و زنان از تابستان 1399 به تابستان1400 با 91.5 درصد  در بخش «غیر فعال» بوده  است. آمار بیشترین وضع ثبات در فعالیت برای مردان در دوره مورد بررسی مربوط به بخش اشتغال بوده که 89.9 درصد را نشان می دهد. در بخش زنان نیز بیشترین میزان ثبات وضع فعالیت در بخش «غیر فعال» بوده که در این دوره 94.9 درصد را ثبت کرده است.

 ثبات اشتغال در بخش خدمات در میان بخش های عمده اقتصادی با 89.9 درصد  از تابستان 1399 به تابستان 1400  با ثبات ترین بخش بوده است. پس از بخش خدمات دومین بخش، گروه کشاورزی است که 87.6 درصد را ثبت کرده است. در میان بخش های مورد بررسی گروه صنعت با ثبت 85 درصد کمترین ثبات را بخش های مختلف به خود اختصاص داده است.
 

جریان جمعیت 15 ساله و بیشتر

جریان جمعیت 15 ساله و بیشتر بر اساس وضع فعالیت از تابستان 1399 به تابستان 1400 نشان می دهد، جریان نیروی فعال از وضع اقتصادی بیکار به وضع اشتغال با 37.2 درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. و در حالت بر عکس این جریان یعنی جریان افراد شاغل به بیکار فقط سه درصد بوده است. یعنی شاغل شدن افراد بیکار بیشتر از بیکار شدن افراد شاغل بوده است.

یک نکته مهم در تحلیل های مرکز آمار این است که 24.6 درصد افراد از وضع بیکار به غیر فعال جریان داشته اند، یعنی  24.6 درصد افراد بیکار احتمالا به دلیل ناامیدی از یافتن کار غیر فعال شده اند. از سویی دیگر 11.4 درصد افراد فعال و شاغل از تابستان سال گذشته به تابستان 1400 به وضعیت اقتصادی غیر فعال جریال داشته اند.

9a0417af-7694-422f-9b5f-43da6bbd4013

جریان جمعیت شاغل در بخش‌های اقتصادی

جریان جمعیت شاغل پانزده سال و بیشتر از بخش صنعت به بخش خدمات با 11.2 درصد بیشترین جریان را در میان بخش های مختلف به خود اختصاص داده است. و جریان از بخش خدمات به کشاورزی 1.7 درصد را ثبت کرده است که کمترین مقدار جریان از تابستان 1399 به تابستان 1400 در میان گروه های عمده اقتصادی بوده است.

طبق بررسی های صورت گرفته تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات در تابستان 1400 نسبت به تابستان سال گذشته 5.13 درصد را به ثبت کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی بخش خدمات در دوره مورد بررسی بیشتر از بخش های کشاورزی و صنعت بوده است. بخش  کشاورزی با کاهش 4.1 درصدی در تولید ناخالص داخلی بیشترین کاهش رشد را به خود اختصاص داده است. 

پس می توان افزایش جریان افراد شاغل به بخش خدمات را به رشد تولید ناخالص داخلی در گروه خدمات گره زد. و کم بودن جریان افراد شاغل به گروه کشاورزی را نیز به کاهش رشد آن در تابستان 1400 نسبت به تابستان 1399 دانست.

7c1c5746-1752-407e-b6c2-e10af572c5bd

030322b4-c362-417a-a64f-e8b541891696

94ee5115-1912-4485-b05f-bd79bc5d8e65

 
 
تیتر یک
از دست ندهید