سهم بستری ها در بیماران افزایش یافت

کورس سرعت مرگ ومیر کرونا با بهبودی در ایران

کدخبر: 427159
اقتصادنیوز: روند فوتی های کرونا در روز 27 تیر ماه به بیشینه خود در تابستان رسیده است. بررسی های آماری نشان می دهد سرعت بهبودی و مرگ ومیر در کشور در موقعیت برابر قرار داشته و درصورت افتی کوتاه در نیروهای درمانی، قدرت کشندگی از مداوا پیشی خواهد گرفت.

 به گزارش اقتصادنیوز ، در تابستان سال جاری همانند سال گذشته شاهد برپایی خیز جدیدی از بیماری کرونا در ایران بوده‌ایم. این بیماری اکنون به بیشترین میزان مرگ و میر و بستری در روزهای سپری شده از تابستان رسیده است. سرعت افزایش این متغیر از ابتدای تابستان در کشور مسیری صعودی داشته و اکنون با بهبودی هم تراز شده است. این رویداد ممکن است موج تاخت و تاز کشندگی این ویروس در کشور باشد.

به طور کلی متغیرهای نگران کننده ویروس کووید 19  در سه بخش ابتلا، مرگ ومیر و بستری بررسی می شوند.

رکورد ابتلا به کرونا در تابستان

شمار مبتلایان روزانه کرونایی در کشور نسبت به روز گذشته 47 درصد افزایش پیدا کرده و به 22 هزار و 184 نفر رسید.

بنابر آمارهای وزارت بهداشت و درمان در ایران  میانگین هفت روزه ابتلا به کرونا نیز در کشور روندی صعودی داشته و در روز 27 تیر ماه به 21 هزار و 400 نفر رسیده است. 

بررسی همین آمار در بخش مرگ و میر روند متغیر سیاه کرونایی در کشور را نیز افزایشی نشان میدهد.

کرونا

رکورد زنی مرگ و میر در تابستان

شمار فوتی های کرونایی در روز 27 تیر ماه با 11.4 درصد افزایش نسبت به روز گذشته به 195 نفر رسیده و در سطح بالای این متغیر در یک ماه اخیر قرار داشته است.

بررسی میانگین آمار فوتی های کرونا در تابستان سال جاری در ایران نشان می دهد در هفت روز گذشته به طور میانگین 186 نفر جان خود را بر سر ابتلا به این ویروس از دست داده اند.

 به طور کلی بررسی میانگین آماری توصیف بدون نوسان تری را به تصویر می کشد. همانطور که در این روند مشاهده می شود ازابتدای تابستان تا کنون این مسیر در ایران صعودی بوده و همچنان ادامه دارد.

به عنوان مثال در ابتدای تابستان متوسط هفت روزه مرگ ومیر در کشور 123 نفر بوده که با رشد 50 درصدی در 27 تیر ماه به سطح 186 نفر رسیده است.

خط فرضی عبوری از این آمارها نشان میدهد همچنان مسیر مرگ ومیر در این ماه صعودی است.

کرونا

دو کشف مهم آماری در کرونا

اما به طور کلی در آمارهای کرونایی ایران دو نکته مهم به چشم میخورد:

نخست: از میان بیماران کرونایی درصد بستری بیماران رو به افزایش رفته است.

رکورد نسبت سهم بستری ها در ایران

بررسی میانگین هفت روزه بستری های کرونایی کشور نشان می دهد به طور متوسط 2 هزار و 260 بیمار در بیمارستانهای کشور بستری شده اند.

همانطور که روند میانگین آمارهای بیمارستانی در کشور نشان می دهد روند بستری های این بیماری در مسیر صعودی قرار گرفته اند.

نسبت این رقم بر تعداد بیماران تحت درمان نشان میدهد روند درصد بستری ها در بین بیماران تحت درمان کشور درحال افزایش است.

بیماران تحت درمان در هر زمان اشاره به افرادی دارد که یا در منازل و یا در بیمارستانها بستری هستند. این متغیر اکنون در سطح 300 هزار و 598 تن قرار دارد و روندی افزایشی گرفته است.

نسبت مجموع بستریها و بیماران بدحال در هر روز به کل بیماران تحت درمان در همان روز معین کننده سهم بستری هاست. این رقم در روز جاری معادل با 2.1 درصد بوده است. 

روند این متغیر نشان میدهد سهم بستری ها از بیماران مبتلا به کرونا در ایران در این روزها افزایشی شده است. به این معنا که قدرت بستری کردن ویروس کرونا در ایران روندی صعودی پیدا کرده است.

دوم: روند آمارهای کرونایی کشور نشان میدهد در این روزها سرعت بهبودی با سرعت مرگ ومیر بیماران در کشور برابر بوده است.

کرونا

تحلیل رشد بیماران و ابتلا در کشور

بررسی دو متغیر رشد بیماران تحت درمان در کشور و رشد مبتلایان به کرونا نشان از روندی هماهنگ داشته است.

به عنوان مثال در روز 27 تیرماه که رشد بیماران در ایران برابر با 3.1 درصد بوده بیماران تحت درمان 1.8 درصد رشد داشته اند و در روز قبل از آن که رشد ابتلا کمتر بوده است رشد بیماران تحت درمان نیز منفی 0.6 درصد ثبت شده است.

به عبارت دیگر از آنجا که بیماران تحت درمان معادل با کسر ابتلا از مجموع بهبودی و مرگ ومیر بوده است می‌توان گفت هماهنگ بودن رشد ابتلا و رشد بیماران تحت درمان نشان از ثابت بودن مجموع بهبودی ها و فوتی ها در هر روز داشته است.

این گزاره معادل با آن است که سرعت افزایش بهبودی ها و فوتی ها در کشور باهم برابر باشد. این برابری نشان دهنده قدرت بالای این بیماری بوده و چنانچه قدرت درمانی در کشور با افتی کوتاه مواجه شود کشندگی ویروس از قدرت کادر درمان پیشی گرفته و مرگ و میر بیشتری رشد می دهد.

کرونا

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما