آنچه بازماندگان تامین اجتماعی باید بدانند

کدخبر: 438208
اقتصادنیوز : پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه شدگان از خدمات بلندمدت تامین اجتماعی است که بر اساس قانون به افراد حائز شرایط پرداخت می شود.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از آتیه آنلاین، «مستمری بازماندگان» یکی از خدمات و حمایتهای سازمان تامین اجتماعی است که بر اساس بند «و» ماده «۳» قانون تامین اجتماعی، در صورت فوت بیمه شده یا مستمری بگیر به بازماندگان واجد شرایط وی، پرداخت خواهد گردید.

مطابق ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی، بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده متوفی در یکی از این حالات، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت:

اول. «در صورت فوت بیمه‌شده بازنشسته (بند ۱ ماده ۸۰ قانون)»

دوم. «در صورت فوت بیمه‌شده ازکارافتاده کلی مستمری‌بگیر (بند ۲ ماده ۸۰ قانون)»

سوم. «در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که در ۱۰ سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد (اصلاحیه بند ۳ ماده ۸۰ قانون)

                     (۱-۳) چنانچه بیمه‌شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه را قبل از فوت پرداخت کرده باشد (تبصره ۲ اصلاحیه بند ۳ ماده ۸۰ قانون)

                     (۲-۳) درصورتی‌که بیمه‌شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده ولی دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین ۱۰ تا ۲۰ سال باشد (تبصره ۳ اصلاحیه بند ۳ ماده ۸۰ قانون)

                     (۳-۳) درصورتی‌که بیمه‌شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده ولی دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا ۱۰ سال باشد (قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند)

چهارم. در مواردی که بیمه‌شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری‌های حرفه‌ای فوت کند (بند ۴ ماده ۸۰ قانون).

سهم بازماندگان

در ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی، قانونگذار برای هر یک از بازماندگان واجد شرایط بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی به جهت مشخص شدن میزان مستمری مربوطه، سهام تعیین کرده است. بر این اساس همسر بیمه شده متوفی ۵۰ درصد و هریک از فرزندان واجد شرایط (اعم از دختر و پسر) از ۲۵ درصد مزایای مستمری مربوطه برخوردار می شوند.

درصورت فوت والدین نیز میزان مستمری آنان دو برابر خواهد شد. همچنین سهم هریک از والدین تحت تکفل بیمه شده متوفی معادل ۲۰ درصد میزان مستمری مربوطه است و در هر صورت، بازماندگان بیمه شده از ۱۰۰ درصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.

مثال: تصور کنید، یک بازنشسته‌ ۶ میلیون تومان مستمری دریافت می کند و یک همسر و دو فرزندِ واجدِ شرایطِ قانونی دارد، درصورت فوت بازنشسته مذکور ۵۰ درصد سهم مستمری مربوطه (مبلغ سه میلیون تومان) به همسر و ۲۵ درصد سهم مستمری مذکور به هریک از فرزندان واجدشرایط (هر یک به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان) پرداخت خواهد شد. چنانچه بازنشسته مذکور صرفا دارای یک فرزند اناث واجد شرایط به منظور بهره مندی از مزایای مستمری مربوطه باشد، عین مبلغ مستمری حین الفوت (۶میلیون تومان) به آنها پرداخت می شود.

بنابراین بازماندگان واجد شرایط صرف نظر از سهام مذکور از صددرصد مستمری مربوطه بهره مند خواهند شد.

بازماندگان بیمه شده زن

بر اساس ماده ۸۲ قانون تامین اجتماعی بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد :

۱- شوهر - مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بوده و ثانیاً سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کارافتاده بوده و درهر حال مستمری از سازمان دریافت نکند.

۲- فرزندان - درصورت حائز بودن شرایط زیر :

الف : پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط بند یک این ماده باشد.

توضیح اینکه این بند ملغی گردیده و براساس ماده واحده مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۵ حقوق وظیفه مادران متوفی مشمول قانون تامین اجتماعی با رعایت شرایط قانونی و همانند مردان مشمول در خصوص فرزندانشان برقرار میشود.

ب : سن آنها کمتر از ۱۸ سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند - تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری یا نقص عضو قادر به کار نباشند.

ج : پدر و مادر - در صورتی که اولاً در زمان حیات بیمه شده تحت تکفل او بوده و ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از ۵۵ سال تجاوز کرده باشد و یا ازکارافتاده باشند و درهر حال مشمول دریافت بازنشستگی یا مستمری از سازمان نباشند.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما