هرم جمعیتی در سال 1400+ اینفو

کدخبر: ۲۰۶۴۱۳
سازمان برنامه و بودجه ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در سال‌های برنامه ششم توسعه,؛ ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ (ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ) را منتشر کرد.
تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید