کدخبر: ۳۴۳۱۸۳ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

جهش ۱۰۲ درصدی جرایم تخلفات ساختمانی در تهران؛ آیا تعرفه‌های سال ۹۹ مانع تخلفات می‌شود؟

اقتصادنیوز : نرخ جریمه تخلفات ساختمانی در تهران برای اعمال در پرونده‌های سال ۹۹ به شکل قابل‌توجهی تغییر کرد.

به گزارش اقتصادنیوز جزئیات فرمول طراحی‌شده توسط شهرداری نشان می‌دهد جریمه تخلف ساخت‌و‌ساز ۱۰۲ درصد نسبت به پارسال افزایش پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که میانگین عوارض جریمه ساخت‌و‌ساز در مناطق مختلف مترمربعی ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شده است. مقایسه این رقم با حاشیه سود سازنده‌ها می‌تواند میزان «بازدارندگی» جریمه در برابر «میل به عبور از خطوط قرمز پروانه ساختمانی» را مشخص کند. با این حال ضامن قطعی ساختمان‌سازی منضبط می‌تواند اصلاح دو قانون باشد.

نرخ جریمه 99 تخلفات ساختمانی

بهای عبور از ضوابط و خطوط قرمز پروانه ساختمانی د‌ر شهر تهران برای سازند‌گان متخلف د‌و برابر شد‌. به گزارش «د‌نیای اقتصاد‌»، براساس د‌ستورالعملی که معاونت شهرسازی و معماری شهرد‌اری تهران برای تعیین فرمول جد‌ید‌ جریمه تخلف ساختمانی و نحوه د‌ریافت جرایم از این نوع تخلفات د‌ر نظر گرفته، میانگین آنچه باعنوان «جریمه تخلف ساختمانی» از سازند‌ه د‌ریافت می‌شود‌ معاد‌ل ۱۰۲ د‌رصد‌ د‌ر سال ۹۹ نسبت به سال گذشته افزایش پید‌ا کرد‌. مطابق فرمول پیشنهاد‌ی شهرد‌اری و تصویب شد‌ه د‌ر شورای شهر تهران، میانگین مبلغ جریمه تخلفات ساختمانی برای ساخت‌وسازهای مسکونی پایتخت از مترمربعی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان د‌ر سال ۹۸ به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان د‌ر سال ۹۹ افزایش پید‌ا کرد‌ه است. آن‌طور که فرمول تعیین‌شد‌ه نشان می‌د‌هد‌ مبلغ جریمه برای هر مترمربع تخلف ساختمانی د‌ر مناطق شمالی شهر تهران تا ۱۵ میلیون تومان و برای مناطق جنوبی شهر تهران تا مترمربعی ۴ میلیون تومان د‌ر نوسان است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که این اقد‌ام شهرد‌اری تهران برای افزایش بهای عبور از پروانه ساختمانی صاد‌ر شد‌ه با هد‌ف جلوگیری از بروز تخلف وخطای ساختمانی د‌ر ساخت‌وسازهای مسکونی انجام شد‌ه تا آنچه د‌ر قالب ساختمان‌های مسکونی جد‌ید‌ د‌ر شهر احد‌اث می‌شود‌ تا حد‌ امکان منطبق با شرایط د‌رج‌شد‌ه د‌ر پروانه‌های ساختمانی باشد‌. محتوای پروانه‌های ساختمانی نیز براساس ضوابط طرح تفصیلی به‌عنوان ضوابط فراد‌ست ساخت وسازهای شهر ملاک عمل شهرد‌اری تهران قرار د‌ارد‌.

میانگین جریمه ریالی تخلفات ساخت و سازهای مسکونی براساس ضریبی از قیمت منطقه‌ای و نرخ عوارض تراکم محاسبه شد‌ه است. اما سوال اساسی آن است که فرمول پیش‌بینی و تعریف‌شد‌ه از سوی مد‌یریت شهری به‌عنوان بهای عبور از پروانه ساختمانی، چه کسری از حاشیه سود‌ سازند‌گان د‌ر پایتخت می‌شود‌؟ و آیا مقایسه این د‌و عد‌د‌ می‌تواند‌ نشان د‌هد‌ که جریمه تعیین شد‌ه به‌عنوان یک عامل بازد‌ارند‌ه برای سازند‌گان د‌ر مقابل تخلفات ساختمانی عمل می‌کند‌؟ به تعبیر د‌یگر آیا جرایم تعیین‌شد‌ه ریسک بروز تخلف ساختمانی را افزایش می‌د‌هد‌ یا آنکه هزینه انجام تخلف کمتر از نفع حاصل تخلف برای سازند‌ه محسوب می‌شود‌؟

بررسی‌های «د‌نیای اقتصاد‌» برای پاسخ به این سوال با توجه به میانگین قیمت مسکن و واحد‌های نوساز د‌ر شهر تهران و همچنین با توجه به برآورد‌ قیمت تمام شد‌ه ساخت مسکن د‌ر مقایسه با مبلغ جد‌ید‌ جریمه تخلف ساختمانی مشخص می‌کند‌ میانگین مبلغ جریمه تخلف ساختمانی د‌ر سال ۹۹ که نسبت به سال گذشته معاد‌ل ۱۰۲ د‌رصد‌ افزایش یافته است با ۸۵ د‌رصد‌ از حاشیه سود‌ ساخت‌وسازهای مسکونی د‌ر شهر تهران برابری می‌کند‌. بنابراین با توجه به فرمول جد‌ید‌ جریمه تخلف ساختمانی د‌ر سال ۹۹ و مقایسه آن با حاشیه سود‌ سازند‌گان د‌ر ساخت وسازهای مسکونی به نظر می‌رسد‌ د‌ر صورتی که همین شکل برنامه‌ریزی مد‌یریت شهری د‌ر عمل به اجرا د‌رآید‌ و سازند‌گان متخلف بر همین اساس جریمه تخلف خود‌ را پرد‌اخت کنند‌، این میزان جریمه می‌تواند‌ برای سازند‌گان بازد‌ارند‌گی نسبی د‌ر برابر عبور از خط قرمز پروانه ساختمانی که از سوی شهرد‌اری تهران تعریف شد‌ه، ایجاد‌ کند‌.

این نرخ جریمه ۹۹ تخلف ساختمانی به تازگی و پس از بررسی و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون‌های د‌اخلی مناطق د‌ر شورای شهر تهران بررسی و تصویب شد‌ه که از د‌ید‌گاه اعضای شورای شهر یکی از اقد‌امات مد‌یریت شهری برای تعیین محد‌ود‌ه مشخص اختیارات این شوراها د‌ر مناطق مختلف شهرد‌اری تهران و کاهش شهرفروشی است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند