کدخبر: ۲۵۵۳۹۷ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

مشی شما غلط است یا دانش؟

رییس جمهور خطاب به اقتصاد دانان:«در مورد این فرمول ها که در دانشگاه خوانده اید تجدید نظر کنید، چون درست کار نمى کند.»

این جمله از لحاظ مختلف قابل توجه است. یکى تداوم تحقیر علم و خرد در دولت هاى پى در پى، چرا که اقتصاد علمى یکى از رشته هاى سنت خرد ورزى است(مطالب من در آوردى و مغشوش شبه اقتصاددانان داخلى را کنار بگذارید). 

دوم درک این که چرا مشکلات ما حل نمى شود؟حل نمى شود چون تصمیم ها خارج از چارچوب این سنت اخذ مى شود.سوم این که این بالا نشینان علاقه اى به درک مبانى عدم توفیق خودشان هم ندارند.

باید گفت دلیل گرفتارى هاى ما این است که فرمول ها درست کار میکنند نه بر عکس!چون این فرمول ها بیش از تجرید واقعیت هاى بیرونى نیست، درست کار مى کنند بنابراین براى تصمیم هاى نا مناسب عواقب نامطلوب به دست مى دهند.

 هر بزرگوارى که علاقمند بود یک مجموعه از فرمول های اقتصاد که فکر مى کند درست کار نمى کند را به اینجانب ارائه کند تا نشان دهم که چگونه درست کار مى کند ممکن است نتیجه کار کرد بر اساس انتظار تصمیم گیر نباشد،این به فرمول مربوط نیست به تصمیمات حال وگذشته مربوط است.