اقتصادنیوز: اجرای طرح پابند الکترونیک با مشارکت بنیاد تعاون زندانیان ، معاونت فناوری قوه قضائیه و سازمان زندان ها در ایران آغاز گردید.