فیلم شعرخوانی دلخوش برای لاهوتی در مجلس؛ از دست تو چرچیل به تنگ آمده است!