نگرانی نیویورک‎ ‎تایمز از نشانه‌های تصمیم ایران برای خروج از برجام

کدخبر: 281572
اقتصادنیوز: نیویورک‎ ‎تایمز نوشت: ترامپ‎ ‎تلاشی‎ ‎نمی کند‎ ‎که‎ ‎تمایلش‎ ‎برای‎ ‎منزوی‎ ‎کردن‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎زانو‎ ‎در‎ ‎آوردن‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎مخفی‎ ‎کند‎. او‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎اینکه‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎از‎ ‎برجام‎ ‎خارج‎ ‎شد،‎ ‎سیاست‎ ‎فشار‎ ‎حداکثری‎ ‎بر‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎هدف‎ ‎تغییر‎ ‎رفتار‎ ‎یا‎ ‎شاید‎ ‎تغییر‎ ‎حکومت‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎پیش‎ ‎گرفت.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب، در ادامه این مطلب آمده است: ‎او‎ ‎هفته‎ ‎پیش‎ ‎با‎ ‎لغو‎ ‎معافیت‎ ‎خریداران‎ ‎نفت‎ ‎ایران،‎ ‎فشار‎ ‎بر‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎تشدید‎ ‎کرد‎. خریداران‎ ‎نفت‎ ‎ایران‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎معافیت‎ ‎موقت‎ ‎برخوردار‎ ‎بودند،‎ ‎خرید‎ ‎خود‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎را‎ ‎کاهش‎ ‎داده‎ ‎بودند‎ ‎اما‎ ‎ترامپ‎ ‎خواهان‎ ‎قطع‎ ‎خرید‎ ‎یا‎ ‎پذیرش‎ ‎تحریمهای‎ ‎آمریکا‎ ‎شده‎ ‎بود. ‎روز‎ ‎پنجشنبه‎ ‎ترکیه‎ ‎اعلام‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎نمی تواند‎ ‎به‎ ‎سرعت،‎ ‎جایگزینی‎ ‎برای‎ ‎نفت‎ ‎ایران‎ ‎بیابد‎.‎

هدف‎ ‎واشنگتن‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎مشاور‎ ‎امنیت‎ ‎ملی،‎ ‎جان‎ ‎بولتون‎ ‎به‎ ‎شدت‎ ‎تعقیب‎ ‎میشود،‎ ‎بسیار‎ ‎واضح‎ ‎است: ‎فلج‎ ‎کردن‎ ‎اقتصاد‎ ‎وابسته‎ ‎به‎ ‎نفت‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎زمینه سازی‎ ‎برای‎ ‎تغییر‎ ‎حکومت. ‎اگرچه‎ ‎عربستان‎ ‎سعودی‎ ‎متعهد‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎کمبود‎ ‎نفت‎ ‎در‎ ‎بازار‎ ‎را‎ ‎جبران‎ ‎کند،‎ ‎هنوز‎ ‎خطر‎ ‎جهش‎ ‎قیمت،‎ ‎بازار‎ ‎را‎ ‎تهدید‎ ‎میکند‎. فشارهای‎ ‎ترامپ‎ ‎نتیجه‎ ‎نیز‎ ‎داده‎ ‎است‎ ‎طبق‎ ‎گزارش‎ ‎صندوق‎ ‎بینالمللی‎ ‎پول،‎ ‎تحریمهای‎ ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎موجب‎ ‎رکود‎ ‎در‎ ‎اقتصاد‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎تورم‎ ‎‌۴۰‌‎ ‎درصدی‎ ‎شده‎ ‎است‎ ‎پیش بینی‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎جاری‎ ‎اقتصاد‎ ‎ایران‎ ‎شش‎ ‎درصد‎ ‎منقبض‎ ‎شود‎. ‎

لغو‎ ‎معافیت‎ ‎خریداران‎ ‎نفت‎ ‎ایران‎ ‎تنها‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎آخرین‎ ‎حربه های‎ ‎آمریکا‎ ‎بود‎. ‎ماه‎ ‎گذشته‎ ‎ترامپ،‎ ‎نام‎ ‎سپاه‎ ‎پاسداران‎ ‎انقلاب‎ ‎اسلامی‎ ‎را‎ ‎وارد‎ ‎فهرست‎ ‎گروههای‎ ‎تروریستی‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎زمینه‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎تحریم‎ ‎معاملات‎ ‎و‎ ‎سفرهای‎ ‎مقامات‎ ‎این‎ ‎نهاد‎ ‎و‎ ‎شرکای‎ ‎آن‎ ‎فراهم‎ ‎میسازد. ‎این‎ ‎نخستین‎ ‎بار‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بخشی‎ ‎وابسته‎ ‎به‎ ‎یک‎ ‎حکومت‎ ‎خارجی،‎ ‎تروریست‎ ‎قلمداد‎ ‎میشود‎.‎

در‎ ‎اینکه‎ ‎سپاه‎ ‎پاسداران،‎ ‎یک‎ ‎بازیگر‎ ‎ ‎منطقه ای‎ ‎است،‎ ‎تردیدی‎ ‎وجود‎ ‎ندارد‎. ‎این‎ ‎نهاد‎ ‎با‎ ‎هدف‎ ‎حفاظت‎ ‎از‎ ‎انقلاب‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎‌۱۹۷۹‌‎ ‎تأسیس‎ ‎شد‎. این‎ ‎نهاد‎ ‎با‎ ‎پیادهسازی‎ ‎قوانین‎ ‎اسلامی،‎ ‎پیوند‎ ‎محکمی‎ ‎با‎ ‎حیات‎ ‎مردم‎ ‎ایران‎ ‎ایجاد‎ ‎کرده‎ ‎است‎. سپاه‎ ‎در‎ ‎حوزه های‎ ‎اقتصاد،‎ ‎ساخت وساز،‎ ‎شرکتهای‎ ‎مهندسی‎ ‎و‎ ‎خودروسازی‎ ‎و‎ ‎برنامه های‎ ‎توسعه‎ ‎موشکی‎ ‎و‎ ‎هسته ای‎ ‎حضور‎ ‎پررنگ‎ ‎دارد‎.‎

دولتهای‎ ‎بوش‎ ‎و‎ ‎اوباما‎ ‎به‎ ‎علت‎ ‎نگرانی‎ ‎پنتاگون‎ ‎از‎ ‎مخاطرات‎ ‎احتمالی‎ ‎این‎ ‎تصمیم‎ ‎برای‎ ‎جان‎ ‎نیروهای‎ ‎آمریکایی‎ ‎در‎ ‎منطقه،‎ ‎از‎ ‎قرار‎ ‎دادن‎ ‎نام‎ ‎سپاه‎ ‎در‎ ‎فهرست‎ ‎گروههای‎ ‎تروریستی‎ ‎خودداری‎ ‎کرده‎ ‎بودند. ‎اما‎ ‎ترامپ‎ ‎این‎ ‎نگرانی‎ ‎را‎ ‎قبول‎ ‎نداشت. ‎پس‎ ‎از‎ ‎اقدام‎ ‎واشنگتن،‎ ‎ایران‎ ‎نیز‎ ‎در‎ ‎عمل‎ ‎متقابل‎ ‎نیروهای‎ ‎آمریکایی‎ ‎در‎ ‎منطقه‎ ‎را‎ ‎تروریست‎ ‎شناخت‎. 

دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎تصمیم‎ ‎گرفته‎ ‎شرکتهای‎ ‎اروپایی،‎ ‎روسی‎ ‎و‎ ‎چینی‎ ‎را‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎تبدیل‎ ‎کردن‎ ‎تأسیسات‎ ‎هسته ای‎ ‎احتمالا‎ ‎نظامی‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎تاسیسات‎ ‎مناسب‎ ‎برای‎ ‎کاربردهای‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎تولید‎ ‎انرژی‎ ‎بودند،‎ ‎تحت‎ ‎تحریم‎ ‎قرار‎ ‎بدهد. ‎به‎ ‎گزارش‎ ‎بلومبرگ‎ ‎کار‎ ‎در‎ ‎سه‎ ‎سایت‎ ‎هسته ‌ای‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎مدت‎ ‎نود‎ ‎روز‎ ‎مجاز‎ ‎خواهد‎ ‎بود‎ ‎و‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎آمریکا‎ ‎بار‎ ‎دیگر‎ ‎آنها‎ ‎را‎ ‎ارزیابی‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎. دو‎ ‎فعالیت‎ ‎دیگر‎ ‎هسته ای‎ ‎نیز‎ ‎متوقف‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎. ‎

طبق‎ ‎گزارش‎ ‎آژانس‎ ‎بین المللی‎ ‎انرژی‎ ‎اتمی،‎ ‎ایران‎ ‎هنوز‎ ‎به‎ ‎مفاد‎ ‎برجام‎ ‎پایبند‎ ‎مانده‎ ‎است‎ ‎اما‎ ‎فشارها‎ ‎موجب‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎اصولگرایان ‎در‎ ‎تهران‎ ‎خواهان‎ ‎ترک‎ ‎برجام‎ ‎شوند‎ ‎و‎ ‎نشانه هایی‎ ‎نیز‎ ‎از‎ ‎اتخاذ‎ ‎این‎ ‎تصمیم‎ ‎در‎ ‎مسئولان‎ ‎ایرانی‎ ‎دیده‎ ‎می شود. ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎دست‎ ‎به‎ ‎بازی‎ ‎خطرناکی‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎زده‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎خطر‎ ‎محاسبات‎ ‎اشتباه‎ ‎از‎ ‎هر‎ ‎دو‎ ‎طرف‎ ‎را‎ ‎گسترش‎ ‎میدهد‎. تاسیس‎ ‎یک‎ ‎کانال‎ ‎ارتباطی‎ ‎برای‎ ‎ممانعت‎ ‎از‎ ‎برخوردهای‎ ‎بالقوه‎ ‎باید‎ ‎در‎ ‎دستور‎ ‎کار‎ ‎قرار‎ ‎بگیرد‎.‎

 

تیتر یک
  • چرا اسکناس آمریکایی پشت خط ۲۵ درجا می زند؟

    اقتصاد نیوز: قیمت دلار در ماه رمضان چه سمت و سویی خواهد داشت. با نگاهی با روند بازار ارز و قیمت دلار در ۴ ماه رمضان…

از دست ندهید
بلیط هواپیما