کنایه تند بایدن به ترامپ در مناظره انتخاباتی

کنایه بایدن به ترامپ: انشاالله ترامپ برگه پرداخت مالیاتش را رو خواهد کرد!

ترامپ: (برگه پرداخت مالیاتم) را خواهید دید

بایدن: چه موقع؟ انشاالله؟ (کنایه از اینکه ترامپ هرگز برگه مالیاتش را نشان نخواهد داد)