آخرین اخبار نرخ سود بین بانکی

  • اقتصادنیوز : بررسی مجموع بسط نقدینگی در بازارهای مالی نشان می دهد این رقم در حال کاهش بوده و در هفته گذشته در کانال ۸۴ همت قرار گرفته است. این در حالی است که در هفته های نخست به مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

  • بسط پول در بازار باز در هفته سوم اردیبهشت همچنان در کانال ۸۰ همت قرار داشته اما کمترین میزان بسط پول در دو ماه اخیر بوده است. ازسوی دیگر خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار نشان از روند انقباضی این شاخص در بازار های مالی در این مقطع داشته است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی در هفته دوم اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۲۰.۴۴ درصد رسیده و رکورد سه ماهه زد. در بازار مسکن نیز این شاخص روند افزایشی داشته و به مرز ۲۴ درصد رسید.

  • نرخ سود بین بانکی در هفته های اخیر صعودی شده و با ثبت رقم ۲۰.۳۶ درصد به رکورد خود در یک ماه اخیر رسید. این در حالی است که بانک مرکزی در بازارهای مالی هفته پایانی فروردین ماه نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول بسط داده بود تا نرخ سود را کنترل کند.

  • اقتصادنیوز: مانده نقدینگی نزد بانکها در بازار باز به سطح بالایی رسیده و با وجود خالص اتقباضی معاملات در هفته های اخیر اما برخی تحلیلگران نگران این رخداد هستند. این عده باور دارند بسط بی شمار پول به بهانه مهار نرخ بهره از کانال رشدنقدینگی نزد بانک ها می تواند رشد بالایی در تورم بوجود بیاورد.

  • نرخ سود بین بانکی در هفته اول ۱۴۰۱ روندی صعودی داشته و به ۲۰.۳۶ درصد رسید. بررسی ها نشان می دهد این بیشترین میزان افزایش هفتگی نرخ بهره از ابتدای آذر سال گذشته تاکنون بوده است.

  • اقتصادنیوز : بسط پولی بانک مرکزی در بازارهای مالی برای دومین هفته متوالی در میانه اسفند ماه ۱۴۰۰ از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد.

  • اقتصادنیوز: رکوردهای بازار باز همچنان خستگی ناپذیر تا هفته های پایانی ۱۴۰۰ همراه اقتصاد ایران هستند. در این بازار در هفته سوم اسفند ماه رقم بسط نقدینگی از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و خالص عملکرد بانک مرکزی رکورد دو ماه و نیمه زد.

  • نرخ سود بین بانکی در هفته دوم اسفند روندی نزولی داشته و در سطح ۲۰.۳ درصد قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد در مدت زمان سپری شده از عملیات کاهشی نرخ بهره از ابتدای زمستان تاکنون، با وجود رشد ۵۰ درصدی بسط پول در بازار باز و کاهش ۱.۱۵ واحد درصدی نرخ سود در بازار باز، نرخ بهره تنها ۰.۸ واحد درصد افت داشته است.

  • اقتصادنیوز: بررسی نرخ سود در بازارهای مالی هفته اخیر نشان از دو رکورد مهم داشته است. نرخ سود در بازار باز برای چهارمین هفته متوالی درکف دوساله ایستاده و در بازار اولیه نرخ سود به کمترین سطح خود در شش ماه اخیر رسید.