کاهش 60 درصدی فروش اوراق در هفته دوم اسفند

سبقت بورس از بانک در خرید اوراق بدهی

کدخبر: 480089
خرید اوراق بدهی دولتی در مرحله سی و چهارم اوراق بدهی نسبت به هفته قبل 60 درصد افت داشته و این رقم را در محدوده 2 هزار و 240 میلیارد تومان تقلیل داد. دامنه نرخ سود اوراق عرضه شده نشان می دهد این متغیر درهفته اخیر فراتر از 21 درصد به ثبت رسیده است.

به گزارش اقتصادنیوز، در هفته منتهی به 11 اسفند ماه دولت توانست در حدود 2 هزار و 240 میلیارد تومان دیگر از اوراق بدهی دولتی خود را به مشتریان بفروشد. 

این اتفاق مجموع اوراق فروخته شده در بازار اولیه را به سطح 83 هزار و 390 میلیارد تومان رسانید.

مشارکت نهادهای مالی پس از سکوت دو هفته ای

بانک ها دو هفته بود که در بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی نقشی در معاملات نداشته و اوراقی را از دولت خریداری نکرده بودند. در این بازار دولت اوراق بدهی را به مشتریان خود عرضه می کند و آن ها نیز بر اساس نرخ سود و تاریخ سررسید برگه های عرضه شده انتخاب می‌کنند چه میزان اوراق از دولت خریداری کنند. 

در همین رابطه در مرحله سی و چهارم برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی در بازار مجموعا 2 هزار و 240 میلیارد تومان اوراق از مشتریان خریداری شده که البته نسبت به هفته گذشته 60 درصد کاهش داشته است.

در این میان 200 میلیارد تومان را بانک ها در این بازار خریداری کرده و بورسی ها 2 هزار و 40 میلیارد تومان مشارکت داشته اند.

به عبارت دیگر با این که سطح خرید اوراق توسط بانک ها در این بازار افزایش یافته اما هنوز این سطح در مقایسه با بورسی ها در این هفته حجم پایینی بوده است.

اوراق بدهی دولتی

بررسی اوراق فروخته شده در بازار حراج اوراق بدهی

به طور کلی در بازار اولیه در این هفته 10 هزار و 40 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی در بازار عرضه شده بود که در مجموع تقریبا 20 درصدآن خریداری شد. این اوراق عبارتند از:

اراد 100، تاریخ سررسید دو ساله و نرخ سود 21.4 درصد.

اراد 101، تاریخ سررسید یک سال و نیمه و نرخ سود 21.2 درصد.

و اراد 102، تاریخ سررسید سه ساله و نرخ سود 21.98 درصد.

دسته بندی این اوراق در بازار  نشان می دهد در این بازار ترکیب اوراق عرضه شده دامنه نرخ سود آن فراتر از 21 درصد و تاریخ سررسید آن از دو سال تا سه ساله بوده است.

به عبارت دیگر با توجه به نرخ سود در بازارهای دیگر اعم از بازار ثانویه مشتریان به کمتر از این نرخ قانع به خرید نمی شوند. ازسوی دیگر تاریخ سررسید فراتر از سه سال نیز برای مشتریان این بازار توجیه خرید ندارد.

مجموع فروش اوراق در پایان مرحله سی و چهارم

آمارها نشان می دهد در پایان مرحله سی و چهارم از فروش اوراق بدهی دولتی مجموعا 83 هزار و 390 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروخته شده است که بخش مهمی از آن در هفته های اخیر به ثبت رسیده است.

در این معاملات مجموعا 56 هزار و 280 میلیارد تومان را بورسی ها و 2 هزار و 110 میلیارد تومان را نیز نهادهای مالی خریده اند. به عبارت دیگر سهم بورس برابر با 67.5 درصد و سهم بانک ها 32.5 درصد به ثبت رسیده است.

اوراق بدهی دولتی

 

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی