توضیح وزیر اقتصاد درباره تاخیر در واریز وجه حاصل از فروش سهام عدالت

اقتصادنیوز :وزیر اقتصاد درباره تاخیر در واریز وجه حاصل از فروش سهام عدالت گفت: «تاخیر غیر معمول نیست.»