کدخبر: ۲۷۶۸۸۸ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد
لوبلاگ مطرح کرد؛ طرح ویژه بولتون و پمپئو درباره ایران

لوبلاگ مطرح کرد؛ طرح ویژه بولتون و پمپئو درباره ایران

اقتصادنیوز: پس از اقدام کاخ سفید در قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی، تحلیل‌های متفاوتی در این زمینه منتشر شده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب، دانیل‎ ‎دپتریس در ‎لوبلاگ در این باره نوشت: قرار‎ ‎دادن‎ ‎سپاه‎ ‎پاسداران‎ ‎انقلاب‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎فهرست‎ ‎گروههای‎ ‎تروریستی، ‎ ‎گام‎ ‎خطرناک‎ ‎دیگری‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎بولتن‎ ‎و‎ ‎پومپئو‎ ‎برای‎ ‎شعله ور‎ ‎کردن‎ ‎درگیری‎ ‎نظامی‎ ‎میان‎ ‎آمریکا‎ ‎و‎ ‎ایران‎ ‎برای‎ ‎ساقط‎ ‎کردن‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎است. ‎موفقیت‎ ‎آنها‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎بستگی‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎رییس ‌جمهور‎ ‎ناآگاه‎ ‎و‎ ‎خودسر‎ ‎آمریکا‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎رفتار‎ ‎برخلاف‎ ‎غریزه‎ ‎ضدجنگ‎ ‎او‎ ‎وادار‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎آمریکا‎ ‎را‎ ‎وارد‎ ‎جنگی‎ ‎دیگر‎ ‎در‎ ‎خاورمیانه‎ ‎کنند‎ ‎که‎ ‎سرنوشت‎ ‎آن‎ ‎معلوم‎ ‎نیست‎. در‎ ‎سایر‎ ‎مسائل‎ ‎آنها‎ ‎برای‎ ‎رقصاندن‎ ‎ترامپ‎ ‎به‎ ‎ساز‎ ‎خود‎ ‎موفق‎ ‎بوده اند‎ ‎اما‎ ‎آیا‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎دیگری‎ ‎که‎ ‎بسیار‎ ‎مخاطره آمیز‎ ‎است‎ ‎هم‎ ‎همینطور‎ ‎خواهد‎ ‎بود؟در ادامه این مطلب آمده است: تروریست‎ ‎خواندن‎ ‎سپاه‎ ‎اقدامی‎ ‎نمادین‎ ‎و‎ ‎سیاسی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎مخاطرات‎ ‎زیادی‎ ‎برای‎ ‎منافع‎ ‎آمریکا‎ ‎در‎ ‎خاورمیانه‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎خواهد‎ ‎داشت‎. این‎ ‎اقدام‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎موجب‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎حمایت‎ ‎آمریکا‎ ‎از‎ ‎متحدانش‎ ‎جدی تر‎ ‎به‎ ‎نظر‎ ‎برسد‎ ‎اما‎ ‎تاثیر‎ ‎چندانی‎ ‎بر‎ ‎افزایش‎ ‎فشار‎ ‎اقتصادی‎ ‎بر‎‎ ‎ایران‎ ‎که‎ ‎اکنون‎ ‎نیز‎ ‎شدیدترین‎ ‎تحریم ها‎ ‎را‎ ‎تحمل‎ ‎می کند، ‎ ‎نخواهد‎ ‎داشت. مجلس‎ ‎ایران‎ ‎خواستار‎ ‎اقدام‎ ‎تلافی جویانه‎ ‎شده‎ ‎است‎. هنوز‎ ‎معلوم‎ ‎نیست‎ ‎ایرانیان‎ ‎چگونه‎ ‎واکنش‎ ‎نشان‎ ‎خواهند‎ ‎داد‎ ‎اما‎ ‎ایران‎ ‎گزینه هایی‎ ‎در‎ ‎افغانستان، ‎ ‎عراق، ‎ ‎یمن، ‎ ‎سوریه‎ ‎و‎ ‎خلیج فارس‎ ‎دارد. ‎

اگر‎ تنش ها بیشتر شود، ‎‎هزاران‎ ‎نظامی‎ ‎آمریکایی‎ ‎بخصوص‎ ‎در‎ ‎عراق‎ ‎و‎ ‎سوریه‎ ‎در‎ ‎تیررس‎ ‎سپاه‎ ‎پاسداران‎ ‎انقلاب‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎خواهند‎ ‎بود‎. عملیات های‎ ‎متعدد‎ ‎تلافی جویانه‎ ‎از‎ ‎هر‎ ‎دو‎ ‎طرف‎ ‎کنترل‎ ‎اوضاع‎ ‎را‎ ‎دشوار‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎ ‎چراکه‎ ‎دو‎ ‎کشور‎ ‎فاقد‎ ‎کانال های‎ ‎ارتباطی‎ ‎نظامی‎ ‎یا‎ ‎دیپلماتیک‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎احتمال‎ ‎برخوردهای‎ ‎جدی‎ ‎که‎ ‎موجب‎ ‎جنگ‎ ‎همه جانبه‎ ‎شوند‎ ‎را‎ ‎افزایش‎ ‎می دهد‎. پنتاگون‎ ‎و‎ ‎جامعه‎ ‎اطلاعاتی‎ ‎آمریکا‎ ‎این‎ ‎مخاطرات‎ ‎را‎ ‎درک‎ ‎می‌ کنند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎همین‎ ‎دلیل‎ ‎مخالف‎ ‎این‎ ‎اقدام‎ ‎بودند‎. مقامات‎ ‎نظامی‎ ‎آمریکا‎ ‎نگران‎ ‎در‎ ‎خطر‎ ‎قرار‎ ‎گرفتن‎ ‎جان‎ ‎سربازان‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎هستند‎ ‎و‎ ‎همچنین‎ ‎راه‎ ‎افتادن‎ ‎جنگی‎ ‎که‎ ‎موجب‎ ‎شکست‎ ‎طرح‎ ‎مقابله‎ ‎با‎ ‎داعش‎ ‎و‎ ‎تخریب‎ ‎روابط‎ ‎منطقه ای‎ ‎آمریکا‎ ‎می شود. ‎

این‎ ‎تحریم‎ ‎جدید‎ هم ‎مانند‎ ‎تحریم های‎ ‎قبلی‎ ‎موجب‎ ‎نخواهد‎ ‎شد‎ ‎ایران‎ ‎از‎ ‎آمریکا‎ ‎پیروی‎ ‎کند‎. در‎ ‎واقع‎ ‎فشارهای‎ ‎مالی‎ ‎بیشتر، ‎ ‎اثر‎ ‎معکوسی‎ ‎داشته اند‎ ‎زیرا‎ ‎مقامات‎ ‎تهران‎ ‎را‎ ‎متقاعد‎ ‎می کند‎ ‎آمریکا‎ ‎به‎ ‎چیزی‎ ‎کمتر‎ ‎از‎ ‎تسلیم‎ ‎بی قید‎ ‎و‎ ‎شرط‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎راضی‎ ‎نمی شود‎. وقتی‎ ‎یک‎ ‎طرف‎ ‎حاضر‎ ‎به‎ ‎سازش‎ ‎نیست، ‎ ‎چرا‎ ‎طرف‎ ‎دیگر‎ ‎باید‎ ‎تمایلی‎ ‎به‎ ‎مذاکره‎ ‎داشته‎ ‎باشد؟ ‎ ‎این‎ ‎اقدام‎ ‎آنها‎ ‎بهانه‎ ‎جناح‎ ‎تندرو‎ ‎در‎ ‎تهران‎ ‎می شود‎ ‎که‎ ‎خواهان‎ ‎شدت‎ ‎عمل‎ ‎بیشتر‎ ‎منطقه ای‎ ‎تهران‎ ‎و‎ ‎خروج‎ ‎از‎ ‎برجام‎ ‎هستند. ‎

به‎ ‎علاوه‎ ‎این‎ ‎اقدام‎ ‎موجب‎ ‎دامن‎ ‎زدن‎ ‎به‎ ‎بی ثباتی‎ ‎در‎ ‎منطقه‎ ‎می شود‎. روابط‎ ‎آمریکا‎ ‎با‎ ‎عراق‎ ‎را‎ ‎پیچیده تر‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎نخست وزیر‎ ‎جدید، ‎ ‎عبدالمهدی‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎قبل‎ ‎برای‎ ‎برقراری‎ ‎توازن‎ ‎در‎ ‎روابط‎ ‎با‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎آمریکا‎ ‎دچار‎ ‎دردسر‎ ‎بود، ‎ ‎گرفتاری‎ ‎بیشتری‎ ‎پیدا‎ ‎می کند‎. بغداد‎ ‎به‎ ‎حمایت‎ ‎شبه نظامیان‎ ‎شیعه‎ ‎برای‎ ‎برقراری‎ ‎امنیت‎ ‎و‎ ‎مقابله‎ ‎با‎ ‎ظهور‎ ‎دوباره‎ ‎داعش‎ ‎متکی‎ ‎است‎. رویارویی‎ ‎نظامی‎ ‎آمریکا‎ ‎با‎ ‎این‎ ‎شبه‌ نظامیان، ‎‎عبدالمهدی‎ ‎را‎ ‎ناچار‎ ‎می‌کند‎ ‎که‎ ‎طرف‎ ‎یک‎ ‎کدام‎ ‎را‎ ‎بگیرد‎. باتوجه‎ ‎به‎ ‎وابستگی‎ ‎عراق‎ ‎به‎ ‎انرژی‎ ‎و‎ ‎تدارکات‎ ‎ایران، ‎ ‎احتمالا‎ ‎عراق‎ ‎ناچار‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎ ‎طرف‎ ‎همسایه‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎بگیرد. ‎

قرار‎ ‎دادن‎ ‎نام‎ ‎سپاه‎ ‎در‎ ‎فهرست‎ ‎گروههای‎ ‎تروریستی، ‎ ‎بخشی‎ ‎از‎ ‎بازی‎ ‎زیرکانه‎ ‎ای‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بولتون‎ ‎و‎ ‎پمپئو‎ ‎سالها‎ ‎در‎ ‎سر‎ ‎می پروراندند: ‎اعمال‎ ‎فشار‎ ‎اقتصادی، ‎ ‎دیپلماتیک‎ ‎و‎ ‎نظامی‎ ‎کافی‎ ‎برای‎ ‎وادار‎ ‎کردن‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎به‎ ‎تسلیم‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎آمریکا‎ ‎یا‎ ‎سقوط‎. آنها‎ ‎پیش‎ ‎از‎ ‎پیوستن‎ ‎به‎ ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎نیز‎ ‎منتقد‎ ‎برجام، ‎ ‎حامی‎ ‎سقوط‎ ‎تهران‎ ‎و‎ ‎برخورد‎ ‎نظامی‎ ‎بودند‎. پمپیو‎ ‎از‎ ‎زمان‎ ‎روی‎ ‎کار‎ ‎آمدن، ‎ ‎مدام‎ ‎خواستار‎ ‎تسلیم‎ ‎بی قید‎ ‎و‎ ‎شرط‎ ‎ایران‎ ‎شده‎ ‎است‎. پس‎ ‎از‎ ‎تصمیم‎ ‎ترامپ‎ ‎برای‎ ‎خارج‎ ‎کردن‎ ‎نیروهای‎ ‎خود‎ ‎از‎ ‎سوریه، ‎ ‎آنها‎ ‎او‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎ماندن‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎راضی‎ ‎کردند‎. ‎

نیت‎ ‎پمپیو‎ ‎و‎ ‎بولتون‎ ‎کاملا‎ ‎آشکار‎ ‎است‎: تحریک‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎خروج‎ ‎از‎ ‎برجام‎ ‎و‎ ‎ادامه‎ ‎دادن‎ ‎فعالیت‎ ‎هسته ای‎ ‎تا‎ ‎زمینه‎ ‎و‎ ‎بهانه‎ ‎لازم‎ ‎برای‎ ‎حمله‎ ‎نظامی‎ ‎آمریکا‎ ‎مهیا‎ ‎شود. ‎آنها‎ ‎می دانند‎ ‎که‎ ‎زمان‎ ‎به‎ ‎سرعت‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎گذر‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎پایان‎ ‎یافتن‎ ‎عمر‎ ‎دولت‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎‌۱۸‌‎ ‎ماه، ‎ ‎شانس‎ ‎آنها‎ ‎برای‎ ‎رسیدن‎ ‎به‎ ‎اهداف‎ ‎خود‎ ‎در‎ ‎انتخابات‎ ‎بعدی‎ ‎کم‎ ‎می شود‎. این‎ ‎دو‎ ‎تندرو‎ ‎به‎ ‎خوبی‎ ‎میدانند‎ ‎که‎ ‎چطور‎ ‎ترامپ‎ ‎را‎ ‎وادار‎ ‎به‎ ‎پیگیری‎ ‎اهداف‎ ‎خود‎ ‎کنند. ‎

اما‎ ‎معلوم‎ ‎نیست‎ ‎ترامپ‎ ‎که‎ ‎وعده‎ ‎پایان‎ ‎دادن‎ ‎به‎ ‎تمام‎ ‎جنگ های‎ ‎برون مرزی‎ ‎آمریکا‎ ‎را‎ ‎داده‎ ‎بود، ‎ ‎به‎ ‎آنها‎ ‎گوشزد‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎او‎ ‎رییس‌ جمهور‎ ‎است‎ ‎یا‎ ‎خیر‎. آیا‎ ‎او‎ ‎به‎ ‎روشنی‎ ‎خواهد‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎تمایلی‎ ‎برای‎ ‎وارد‎ ‎کردن‎ ‎آمریکا‎ ‎به‎ ‎جنگی‎ ‎با‎ ‎سرنوشت‎ ‎نامعلوم‎ ‎که‎ ‎می تواند‎ ‎پیامدهای‎ ‎خونباری‎ ‎داشته‎ ‎باشد، ‎ ‎ندارد‎ ‎یا‎ ‎خیر؟