اولین فیلم از حادثه تیراندازی در ماشین نماینده اصفهان