آخرین اخبار اوراق بدهی دولتی

  • در آخرین هفته آذر ۱۴۰۱، طبق آمارها در حدود ۳ هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان اوراق بدهی به مشتریان فروخته شده که تمام آن را بانک ها خریداری کرده اند.

  • داده های بانک مرکزی نشان می دهد در هفته های متوالی نرخ سود اوراق اراد تا هفته ها در سه سال گذشته پایین تر از مرز ۲۳ درصد قرار داشته است.

  • اقتصادنیوز: در سومین حراج اوراق بدهی آذرماه، بازار اولیه سه رخداد مهم را ثبت کرده است. نرخ سود به سطح بی سابقه رسیده و بانک ها پس از ده هفته از دولت اورا ق خریده اند . برخی معتقدند انعطاف وزارت اقتصاد در بازار اولیه عامل مهمی در آشتی بانک ها با خرید اوراق در این بازار بوده است.

  • اقتصادنیوز: پس از دوهفته صفر در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی سرانجام بانک ها مجاب به خرید اوراق شده و ۵۶۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند. این در حالی بود که بورسی ها هیچ مشارکتی در این هفته نداشته اند.

  • در پایان ۲۸ مرحله حراج اوراق بدهی دولتی تا انتهای آبان ماه امسال، سهم مشارکت بانک ها نسبت به سال قبل افتی ۱۹ درصدی داشته است. بررسی ها نشان می دهد از پایان تابستان تاکنون، در ده مرحله اخیر بانک ها تنها ۵۰ میلیارد تومان از دولت اوراق خریداری کرده اند.

  • اقتصادنیوز: در هفته بیست و هشتم حراج اوراق بدهی دولتی برای دومین بار متوالی، عملکرد دولت صفر شد. در این بازار که دولت به منظور تامین کسری بودجه در آن فعالیت می کند برای دومین هفته پی در پی، هیچ اوراقی فروخته نشده است.

  • اقتصادنیوز: حجم خرید اوراق بدهی دولتی در هفته چهارم مهر ماه به رکورد دوماهه رسیده و برابر با تقریبا ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسید. بررسی ها نشان می دهد این سطح بالای خرید اوراق بدهی دولتی در این هفته بیش تر از ناحیه خرید اوراق در پذیره نویسی بوده است.

  • در هفته دوم مهر ماه با وجود رشد خرید اوراق از دولت اما همچنان برای دومین هفته متوالی در قیاس با هفته های قبل سطح پایینی قلمداد می شود. این سطح تقریبا برابر با ۲۳۰ میلیارد تومان بوده و از هفته قبل خود بالاتر آمد. برخی معتقدند فروش بیشتر اوراق در این بازار می تواند برای بازار اولیه مفید تر باشد.

  • اقتصادنیوز: حراج نوزدهم اوراق بدهی دولتی با سهم صفر بانک ها در معاملات همراه بود. نهایتا در هفته اخیر به روایت وزارت اقتصاد، سطح خرید اوراق کاهش قبل توجهی داشته و تقریبا در کمترین سطح خود در بازه برگزاری بازار اولیه امسال بوده است.

  • اقتصادنیوز: در مرحله هجدهم حراج اوراق بدهی دولتی، ۵ هزار و ۳۰ میلیارد تومان اوراق دولتی فروخته شده که بالاترین سطح فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ بوده است. بررسی ها نشان می دهد بانک ها و بورسیها به عنوان مشتریان این بازار، سهمی برابر داشته اند.