بسط پول در هفته پایانی بازار باز در 1400

دونیمه متفاوت تزریق پول در بانک ها در سال 1400

کدخبر: 483700
انبساط پول در بازار باز در سال 1400 رکوردهای بی سابقه ای را از خود برجای گذاشت. در آخرین هفته بانک مرکزی 94 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق از بانک ها خریداری کرده که در دو سال اخیر بی سابقه بوده است. بررسی روند درصد پذیرش اوراق نشان از هفدهمین هفته 100 درصدی در پذیرش اوراق عرضه شده توسط بانک ها داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز ، بسط پولی بانک مرکزی در بازار باز در سال 1400 به دونیمه تقسیم می شود نیمه جذب پول و نیمه تزریق بی شمار نقدینگی.

در این بازار به طور کلی بانک مرکزی با بسط موقت پول در بانک ها سعی می کند تا نقدینگی نهادهای مالی دراین بازار را بهبود بخشد. در ادامه این معاملات خود می تواند عاملی در جهت کنترل نرخ سود بین بانکی بوده و هر چه بانک مرکزی در این بازار فعالیتش را بیشتر کند بیشتر می تواند از روند صعودی نرخ سود جلوگیری کند.

در همین رابطه بانک مرکزی ایران از ابتدای مهر ماه روند بسط پول در این بازار را شدت بخشیده و به رکوردهای بی سابقه ای در پایان سال رسیده است.

بازار باز

بسط 95 هزار میلیاردی در هفته پایانی سال 1400

به طور کلی بازار باز از سال گذشته آغاز به کار کرده و در این بازار بانک های دارای کسری اوراق بدهی را به بانک مرکزی عرضه می کنند. این نهاد نیز با توجه به شناخت و سیاستگذاری های خود یا تاریخ سررسید و نرخ سودی که خود معلوم می کند با درصدی از این اوراق به دلخواه خود موافقت می کند.

در همین رابطه درهفته پایانی سال 1400، بانک ها 94 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به بانک مرکزی عرضه کرده که این نهاد با 100 درصد آن موافقت کرده است. این بیشترین میزان بسط نقدینگی در بازار باز در دو سال برگزاری این بازار بوده است.

بازار باز

بررسی روند پذیرش اوراق بدهی دولتی در این هفته ها نشان می دهد از ابتدای آذر ماه تاکنون 17 مرحله بازار باز برگزار شده که در تمام آن نرخ پذیرش اوراق بدهی دولتی در بازار باز برابر با 100 درصد بوده است.

این متغیر نشان می دهد تقریبا ازپایان پاییز امسال تاکنون سیاست گذاری های بانک مرکزی مطابق با نیاز نهادهای مالی بوده و همچنان این روند برای هفته ها تاپایان سال ادامه داشته است.

رکوردزنی های بسط نقدینگی در بازار باز در حالی رخ داد که در نیمه نخست امسال از ابتدای خرداد ماه موضع بانک مرکزی در این بازار فروش اوراق بدهی و جذب پول از نهادهای مالی بود. 

بازار باز

روند هفتگی خالص عملکرد بانک مرکزی دربازار باز 1400

هر خرید و فروش اوراق در بازار باز یک نرخ سود دارد و یک تاریخ سررسید.

این تاریخ سررسید اوراق در تمام هفته ها برابر با 7 روزه بود که البته در آخرین هفته برگزاری بازار معادل با 21 روز به ثبت رسید.

نرخ سود اما در نیمه انبساطی بازار باز روندی متفاوت و پر نوسان را ثبت کرد.

در همین رابطه در میانه پاییز نرخ سود در بازار باز تا مرز 20.2 درصد بالا رفت اما دوباره با وجود روند فزاینده بسط نقدینگی در بازار باز این نرخ روندی نزولی گرفت. 

این نرخ در میانه بهمن ماه به 19 درصد رسیده و تا شش هفته بعد در همین سطح باقی ماند.

در انتها در آخرین هفته برگزاری بازار نرخ سود برابر با 19 درصد ثبت شده که کمترین میزان این متغیر دربازار باز در تمام دو سال اخیر بوده است.

 در این شش هفته اما خالص عملکرد همواره مثبت بوده است. از آن جا که در هر هفته بانک مرکزی پولی را که در هفته پیش در بانک ها بسط داده دوباره جذب می کند تفاضل تزریق و قبض پول در هر هفته می تواند شاخص خالص عملکرد این نهاد در عملیات هفتگی بازار باز باشد. این رقم در هفته پایانی سال برابر با 3 هزار و 860 میلیارد تومان بوده و برای ششمین هفته متوالی مثبت به ثبت رسید که نشان از تداوم روند انبساطی پول در این بازار دارد.

بازار باز

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی