کدخبر: ۱۹۱۴۱۲ لینک کوتاه

نرخ مصوب انواع ماهی و میگو در میادین میوه و تره بار

ماهی شیر خلیج فارس ، در میادین میوه و تره بار با قیمت ۲۷ هزار تومان بفروش می رسد.

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، لیست قیمت انواع ماهی و میگو در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:

 

 

 

 

 

عنوان

مصوب

شمال-اردک ماهی  بالای 700گرم

240,000 ریال

شمال-سفید دریایی  بالای 900گرم

300,000 ریال

شمال-سفید دریایی بین 700تا 900گرم

280,000 ریال

شمال-سفید دریایی  بین 500تا 700گرم

250,000 ریال

شمال-سوف  بالای 800گرم

260,000 ریال

شمال-سوف   بین 400تا 800گرم

240,000 ریال

شمال-سیم

70,000 ریال

شمال-کفال  بالای 900گرم

290,000 ریال

شمال-کفال  بین 600تا 900گرم

250,000 ریال

شمال-کفال  بین 300تا 600گرم

210,000 ریال

شمال-کیلکا

40,000 ریال

پرورشی آمور کپورعلفخوارسفید بالای1500گرم

140,000 ریال

پرورشی آمور کپورعلفخوارسفید 1000تا1500گرم

130,000 ریال

پرورشی کپورسرگنده  بیگ هد بالای3000گرم

85,000 ریال

پرورشی کپورسرگنده  بیگ هد 2000تا3000گرم

75,000 ریال

پرورشی فیتوفاگ  کپور نقره ای ، آزاد پرورشی بالای 1500گرم

85,000 ریال

پرورشی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشی  بین 1000تا 1500گرم

75,000 ریال

پرورشی فیتوفاگ کپور نقره ای، آزاد پرورشی  بین 700تا 1000گرم

60,000 ریال

پرورشی قزل آلای رنگین کمان   بین 300تا 1500گرم

125,000 ریال

پرورشی کپوربالای1500گرم

125,000 ریال

پرورشی کپوربین1000تا1500گرم

115,000 ریال

ماهی شیر   بچه شیر   با سر و دم بین 1000تا3000گرم

240,000 ریال

ماهی شیر   بچه شیر   با سرو دم بین 700تا1000گرم

200,000 ریال

ماهی بیاح   بالای 200گرم

100,000 ریال

ماهی پرستو کمتر از500گرم

190,000 ریال

ماهی حلوا سیاه  بالای 1000گرم

245,000 ریال

ماهی حلوا سیاه   بین 500تا 1000گرم

210,000 ریال

ماهی راشکو   بین 1000تا 3000گرم  

380,000 ریال

ماهی راشکو   بالای 3000گرم  

340,000 ریال

ماهی خامه ماهی   زیبا  بالای 3000گرم

95,000 ریال

ماهی خامه ماهی   زیبا  بین 1000تا 3000گرم

120,000 ریال

ماهی سارم  بین 1000تا 3000گرم

90,000 ریال

ماهی سارم  بین 3000تا 5000گرم

80,000 ریال

ماهی سرخو   بالای 3000گرم

180,000 ریال

ماهی سرخو   بین 1000تا 3000گرم

220,000 ریال

ماهی سکن با سرودم  بالای 2000گرم

170,000 ریال

ماهی سنگسرطلایی  بالای 1000گرم

195,000 ریال

ماهی سنگسر طلایی بین 700تا 1000گرم

170,000 ریال

ماهی سنگسر سایر انواع   بالای 1000گرم

147,000 ریال

ماهی سیباس

230,000 ریال

ماهی شانک   بالای 400گرم

195,000 ریال

ماهی شوریده  بالای 700گرم

250,000 ریال

ماهی شوریده   بین 500 تا 700گرم

210,000 ریال

ماهی شیر خلیج فارس با سرودم  بالای3000گرم

270,000 ریال

ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم  بالای3000گرم

300,000 ریال

ماهی صافی موج دار بلدرچین بالای 1000گرم

130,000 ریال

ماهی طوطی ماهی بالای 1000گرم

150,000 ریال

ماهی عروس بالای 700گرم

100,000 ریال

ماهی قباد بین 700تا 1000گرم

180,000 ریال

ماهی کوتر دم سبز با سر و دم  بالای3000گرم

165,000 ریال

ماهی کوتر دم سبز با سرودم  بین000 1تا3000گرم

180,000 ریال

ماهی کوتر دم سیاه با سرودم   بالای 3000گرم

140,000 ریال

ماهی کوتر دم سیاه با سرودم  بین1000تا3000گرم

150,000 ریال

ماهی کتو   بالای 500گرم

50,000 ریال

ماهی کفشک   بالای 1000گرم

180,000 ریال

ماهی کفشک   بین 700 تا 1000گرم

165,000 ریال

ماهی گیش مقوا بین 3000تا 5000گرم

140,000 ریال

ماهی گیش مقوا بین 1000تا 3000گرم

150,000 ریال

ماهی گیش مقوابین 500تا 1000گرم

130,000 ریال

ماهی میش شکم پر  بین 1000تا 3000گرم

210,000 ریال

ماهی میش شکم پر  بین 3000تا 6000گرم

190,000 ریال

ماهی میش شکم خالی  بین 3000تا 6000گرم

195,000 ریال

ماهی هامور  بین 3000 تا 5000گرم

210,000 ریال

ماهی هامور  بین 1000 تا 3000گرم

230,000 ریال

منجمدبچه شیر  بین 1000تا 3000گرم

270,000 ریال

منجمدبلووارهو وارداتی  سایزl

170,000 ریال

منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزS

185,000 ریال

منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزmو l

195,000 ریال

منجمدحسون سایزL

55,000 ریال

منجمدحسون سایزM

45,000 ریال

منجمدحلوا سیاه سایزXL

220,000 ریال

منجمدحلوا سیاه سایزL

200,000 ریال

منجمدحلوا سیاه سایزM

185,000 ریال

منجمدراشگو سایزL,XL

250,000 ریال

منجمدردکاد وارداتی سایزL

160,000 ریال

منجمدسارم صنعتی سایزlوXL

90,000 ریال

منجمدسالمون وارداتی شکم خالی با سرو دم

440,000 ریال

منجمدسرخو سایزL

210,000 ریال

منجمدسلطان ابراهیم سایزL

75,000 ریال

منجمدسلطان ابراهیم سایزM

65,000 ریال

منجمدسنگسر سایر انواع سایزL,M

140,000 ریال

منجمدسنگسر طلایی سایزL

160,000 ریال

منجمدشوریده داخلی سایزXL

240,000 ریال

منجمدشوریده داخلی سایزL

220,000 ریال

منجمدشوریده داخلی سایزM

190,000 ریال

منجمدشیر با سرو دم بالای 3000گرم

270,000 ریال

منجمدشیر بی سرو دم

300,000 ریال

منجمدطلال سایزL

80,000 ریال

منجمدکوتر دم سبز بالای 1000گرم

150,000 ریال

منجمدکوتر دم سیاه بالای 1000گرم

120,000 ریال

منجمدکفشک سایزXL

180,000 ریال

منجمدکفشک سایزL

165,000 ریال

منجمدگیش معمولی سایزL

100,000 ریال

منجمدگیش مقوایی سایزL

130,000 ریال

منجمدمیش سایز x و,xl

200,000 ریال

منجمدمیگوی دریایی با سرسایز51-60

300,000 ریال

منجمدمیگوی دریایی با سرسایز41-50

340,000 ریال

منجمدمیگوی دریایی با سرسایز31-40

410,000 ریال

منجمدهامور سایزXL

190,000 ریال

منجمدهوکی وارداتی-سایزLو,XL

150,000 ریال

زنده قزل آلای رنگین کمان بالای 400گرم

160,000 ریال

زنده آمور کپورعلفخوار، سفیدپرورشی بالای1200گرم

160,000 ریال

زنده پرورشی کپوربالای1000گرم

140,000 ریال

زنده فیتوفاگ کپور نقره ای، آزاد پرورشی  بالای1000گرم

95,000 ریال

زنده کپور سرگنده بیگ هد بالای2000گرم

98,000 ریال

ماهی حسون بالای 400گرم

50,000 ریال

ماهی شهری بالای 1000گرم

180,000 ریال

ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبززیر1000گرم

120,000 ریال

میگوی دریایی تازه با سرمخلوط   mix  

260,000 ریال

منجمدسکن با سر و دم  سایز L

160,000 ریال

منجمدماهی شهری سایزl

140,000 ریال

منجمدمیگوی پرورشی مخلوط   mix  

230,000 ریال

میگوی پرورشی مخلوط   mix

240,000 ریال

ماهی گیش انواع  خانجان ، لوله ای و... بالای 1000گرم

90,000 ریال

زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی   بالای 500گرم

168,000 ریال

پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی  بالای500گرم

132,000 ریال

منجمدماهی سالمون اسلایس شده بدون سر ود م

530,000 ریال

منجمد ماهی هیک وارداتی سایز l و xl

180,000 ریال

منجمد ماهی چام سالمون فیله شده  چینی

320,000 ریال

ماهی پرستو بین 500 تا 1500گرم

170,000 ریال

ماهی حلوا سفید  بالای 350 گرم

390,000 ریال

ماهی قباد  بالای 1000 گرم

220,000 ریال

ماهی همام  بین 1000 تا 3000 گرم

190,000 ریال

ماهی همام   بالای 3000 گرم

160,000 ریال

ماهی سلطان ابراهیم  بالای 250 گرم

80,000 ریال

منجمدسیلور وارهو سایزl

200,000 ریال

منجمد هیک فیله وارداتی

220,000 ریال

میگوی دریایی تازه با سر سایز31-40

340,000 ریال

ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین700تا1000گرم

180,000 ریال

ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب  بالای 1000 گرم

210,000 ریال

پرورشی قزل آلای رنگین کمان  بالای 1500گرم

115,000 ریال

زنده قزل آلای رنگین کمان   بالای 1500گرم

150,000 ریال