روایتی از اداره کشور در دوران جنگ؛

چگونه دولت میرحسین موسوی در بحران، اقتصاد کشور را اداره کرد؟

اقتصادنیوز؛ فارغ از هزینه‌های جاری در سال‌های جنگ تحمیلی، سال ۶۵ سخت‌ترین سال آن دوران قلمداد می‌شود که به گفته «حسن خیاط طاهردل»، سرپرست معاونت امور جنگ در دولت وقت، در این سال درآمد ارزی کشور 6 میلیارد دلار و هربشکه نفت ۶ دلار بوده است. اما چگونه دولت مهندس موسوی توانست کشور را در میانه بحران‌ها اداره کند؟ «حسن خیاط طاهر دل» مشاور وزیر اقتصاد در دولت دوم مهندس موسوی در این‌باره توضیح می‌دهد. (فیلم: ایرنا)