آخرین اخبار بازار بین بانکی

  • اقتصادنیوز: در هفته اول مرداد ماه ۱۴۰۰رکورد جذب نقدینگی از بانک ها شکست.بانک مرکزی در عملیات این هفته خود در بازار باز بر جذب نقدینگی از بانکها برای هشتمین هفته ومتوالی اصرار ورزید. در همین راستا حجم اعتبارات بین بانکی نیز پس از دوهفته به صفر رسید

  • عملیات بین بانکی در آخرین هفته تیرماه حاوی کمترین میزان جذب نقدینگی در این ماه بوده است. این در حالی است که با توجه به عملیات این نهاد در بازار بین بانکی و بازار باز خالص عملکرد بانک مرکزی ماهیتی انبساطی داشته است.

  • عملیات بازار باز در جهت مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی برگزار می شود. زمانی که نرخ بهره بین بانکی از دامنه مورد انتظار سیاست گذار برای مدیریت تورم خارج شود این نهاد در بازار باز دست به جذب یا تزریق پول می زند.جذب با هدف انقباض پول و تزریق با هدف بسط پول. بانک مرکزی در هفته گذشته در بازار باز انقباضی عمل کرد و در بازار بین بانکی انبساطی.چرا؟

  • بانک مرکزی در سومین هفته تابستان برای ششمین هفته متوالی اقدام به جذب نقدینگی از بانکها کرد. بااین حال محاسبات نشان میدهد خالص عملکرد بانک مرکزی در ۲۱ تیرماه انبساطی ترین وضعیت را در هفته های سال جاری رقم زده است.

  • بانک مرکزی از بسط پول در بانکها در هفته دوم خرداد خود داری کرد. بررسی آمارهای قبض و بسط پول از بانکها نشان میدهد این هفته انقباضی ترین مقطع قبض پول در سال ۱۴۰۰ بوده است.

  • اقتصاد نیوز: بانک مرکزی در هفته جاری حدود ۳ هزار میلیارد تومان از منابع تزریق شده به بازار پول را جمع کرد.

  • اقتصادنیوز: بانک مرکزی با تزریق ۴۵ هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه با حداقل نرخ ۱۹.۸۰ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد.

  • کارنامه بانک مرکزی از عملیات بازار باز و بازار بین بانکی نشان می دهد وضعیت نقدینگی بانکها در بدترین حال زمستانی خود قرار گرفته است. در همین راستا رکورد بسط نقدینگی در این هفته توسط بانک مرکزی شکست.

  • در هفته پایانی بهمن، بانک مرکزی در قالب بازار باز با خرید ۷۰ درصد اوراق پیشنهادی بانکها موافقت کرده که بالاترین درصد پذیرش در تمام زمستان بوده است. استقراش شبانه نیز رکورد دیگری را در این مدت به ثبت رساند.

  • رکورد تزریق نقدینگی در فصل زمستان شکست. هفته گذشته بالاترین مقدار تزریق نقدینگی به بانک های از سوی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار و اعتبارات قاعده مند انجام شد. گرچه خالص بسط پول رکورد نبوده است.