ایراداتی به لایحه حذف چهار صفر

کدخبر: 300112
متن لایحه مربوط به حذف چهار صفر از پول ملى توسط دولت به مجلس ارسال شد. این متن دلایل این تصمیم و مفاد مورد نظر را در بر دارد.

از جمله دلایل، اشاره به حیثیت پول ملى مى شود که به دلیل افزایش صفر ها کم و نازل شده و دیگر دلیل مشکل شدن پرداخت ها توسط مردم به دلیل صفر هاى زیاد. قرار است که واحد پول کشور بشود تومان که یک کلمه مغولى است و در زبان مغولى به معنى ده هزار است. در واقع ما به عهد قاجار که گفته مى شود تومان رایج بوده رجعت نمى کنیم به عهد مغول رجعت مى کنیم. یک تومان مى شود ده هزار ریال و هر ریال مى شود صد پارسینه که معلوم نیست چیست. این که یک تومان قرار است ته خط به ١٠٠٠٠٠٠ پارسینه تبدیل شود هم خود یک گرفتارى خواهد بود که دست کمى از گرفتارى موجود در امر معاملات نخواهد داشت. مردم باید یک ساک پارسینه همراه ببرند تا معادل کسر یک تومان خرید انجام دهند. در مقدمه این لایحه گفته شده حیثیت پول ملى هم مخدوش شده، صحیح. اما دلیل آن  سیاست هاى پولى از هم گسیخته اى بوده که حجم نقدینگى و سطح قیمت ها را طى ده ها سال بالا برده است. مادام که اعتبار تصمیم گیرى دولت ها در کنترل نقدینگى تثبیت نشود در آن بحث حیثیت ثمرى حاصل نخواهد شد. 

اما در مورد متن لایه در واقع یک ماده واحده است شامل پنج تبصره.متن ماده واحده شامل الف (که ب هم ندارد و معلوم نیست الف براى چه آمده) اول واحد پول جدید را معرفى مى کند. در این ماده یک ابهام بزرگ وجود دارد. اشاره شده که هر تومان برابر ده هزار 'ریال جارى' است. ریال جارى چیست؟ این ریال از زمان این لایحه تا سال دیگر پنجاه درصد ارزش خودش را از دست مى دهد تا زمان تصویب و اجرایى شدن هم بیشتر. آیا یک مبناى سیال و تنزل یابنده براى پول در نظر گرفته شده؟ آیا در یک متن قانون نباید عبارت ها دقیق تعریف شود؟ آیا ریال جارى یعنى هر گرم  طلا مثلا پنج میلیون ریال؟ اگر چنین چیزى مورد نظر نیست وقتى دولت مى خواهد واحد پول رسمى موجود یعنى ریال را قانونا منتفى کند چگونه واحد پول جدید را بر اساس ریال جارى قانونا منتفى شده قرار مى دهد؟ تبصره یک این ماده که مربوط به برابرى واحد پول جدید با ارز هاى خارجى، است حقیقتا جمله اى فاقد معنا است. منظور از 'نظام ارزى حاکم چیست' حاکم کدام است؟ تعهدات در مقابل صندوق بین الممللى پول چیست؟ قانونى در این باب در زمان رژیم سابق تصویب شده که با فرو ریختن موافقتنامه برتون وودز موضوعیت خود را از دست داده است. احیانا با تصویب این لایحه تکلیف سایر قوانین پولى و بانکى و مالى که بر مبناى ریال نوشته شده چیست؟

به هر حال بهتر است تاکید شود که این لایحه اگر قرار است تصویب شود براى دولت بعدى گرفتارى هاى زیادى را براى بیش از دو سال ایجاد مى کند. مشکلاتى نیز به احتمال قوى ایجاد مى شود بیش از آنچه تا کنون مطرح شده که بهتر است فعلا در باره آن صحبت نشود. این کار خطیرى است و مقدمات اقتصادى براى چنین حرکتى مهیا نیست.

منبع: کانال تلگرامی نویسنده

از دست ندهید
بلیط هواپیما