آخرین اخبار اعتبارات قاعده مند

  • بانک مرکزی در هفته منتهی به ۲۲ شهریور ماه رکورد اعتبارات بین بانکی را شکسته و در میان هفته های دو سال اخیر بالاترین قرض هفتگی را در اختیار بانکها قرار داده است. نوار جذب پول نیز پس از سیزده هفته متوالی قطع شد.

  • استقراض پول از بانک مرکزی توسط بانکها و نهادهای مالی در بازار بین بانکی در هفته گذشته به اوج خود رسید. این اتفاق موجب شد تا نرخ سود بین بانکی به رکورد خود در سال جاری رسیده و قیمت پول را افزایش دهد.

  • اقتصادنیوز: عملیات بین بانکی در هفته های اخیر نشان از مسیر انبساطی سیاست بانک مرکزی در قبال بانک ها داشته است. کاهش میانگین جذب پول از یک سو و افزایش متوسط اعتبارات قاعده مند از سوی دیگر احتمال افزایش نرخ سود بین بانکی را بیشتر کرده و می تواند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد.

  • اقتصادنیوز: عملیات بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ دو رکورد مهم را ثبت کرد. نوار جذب نقدینگی از بانکها پس از سیزده هفته قطع شده و اعتبارات قاعده مند رکورد یکساله خود را شکست. این اتفاقات می تواند زمینه ساز افزایش نرخ سود بین بانکی در هفته آتی باشد.

  • اقتصادنیوز: افزایش وضعیت کسری نقدینگی در بانک ها موجب شد تا نرخ سود در هفته اخیر نسبت به هفته قبل افزایشی محسوس یافته و به بالاترین سطح خود از ابتدای مرداد امسال تاکنون دست پیدا کند.

  • اقتصادنیوز: سیزدهمین هفته متوالی جذب پول از بانک‌ها درعملیات بازار باز نیز برگزار شده و طی آن کمترین میزان جذب در سه هفته اخیر صورت گرفت. در سوی دیگر اعتبارات قاعده مند رکورد شش هفته پیش خود را در بازار بین بانکی شکسته و به بالاترین میزان خود رسانید.

  • با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

  • درهفته نخست شهریور ۱۴۰۰ بیشترین جذب پول از بانکها در عملیات بازار باز صورت گرفت. این اقدام در کنار بسط صفر اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی ممکن است کاهش نرخ سود بین بانکی را در پی داشته باشد.

  • بانک مرکزی درهفته پایانی مرداد ماه، سیاست جذب نقدینگی در هفته های قبل را ادامه نداد و میزان جذب پول بسیار کمتر از بسط پولی بود که از کانال این بانک صورت گرفت.

  • نرخ بهره بین بانکی در ایران دوباره افزایش پیدا کرده و نسبت به هفته قبل ۰.۸ واحد درصد زیادتر شده است. این رخداد نشان دهنده افت نقدینگی در حساب جاری بانکها در هفته سوم مرداد ماه بوده است.